Przetargi.pl
Budowy drogi od ul. 1 Maja do ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną.

Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 18200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 752 592 , fax. 862 752 593
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Wysokie Mazowiecki
  ul. Ludowa 15
  18200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 862 752 592, fax. 862 752 593
  REGON: 45001067100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wysokiemazowieckie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowy drogi od ul. 1 Maja do ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul.1-go Maja do ul. Ludowej) wraz z budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, kanalizacji telekomunikacyjnej, doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej, studni telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej oraz słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej sN oraz budową przepustu z rur stalowych pod koroną ulicy. Zakresem opracowania objęto: - odcinek ul. 06KZ o długości 1116,94 m, - odcinek ul. Ludowej o długości 139,75 m, - odcinek ul. Przechodniej o długości 67,59 m, - odcinek ul. Nowej o długości 58,82m, - odcinek ul. Brykowskiej o długości 102,84m, - odcinek ul. 086KD o długości 68,46m, - odcinek ul. 065KD o długości 74,70m. Zakres robót obejmuje: - roboty drogowe (nawierzchnia jezdni ulic, chodników dla pieszych, Miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zatok autobusowych, ścieżki rowerowej, zjazdów do działek), - budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, - budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, - budowę sieci wodociągowej, - przebudowę sieci gazowej, - przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej, doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej i studni telekomunikacyjnych, - budowę i przebudowę kablowej linii oświetlenia ulicznego, - przebudowę elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN oraz słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej sN, - budowę przepustu z rur stalowych pod koroną ulicy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:  50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem (tj. w formie bezgotówkowej) na rachunek bankowy w PKO BP SA O/WYSOKIE MAZOWIECKIE Nr rachunku 81 1020 1332 0000 1402 0941 7629 dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium –postępowanie nr MK.271.1.2018 Budowy drogi od ul. 1 Maja do ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną.” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożonym oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Poza tym wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca chce powierzyć podwykonawcom, pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy, zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy), dowód wniesienia wadium, Oświadczenie RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach