Przetargi.pl
Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce IV

Gmina Miejska Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 21 80 , fax. 85 674 37 46
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Hajnówka
  ul. Aleksego Zina 1
  17200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 682 21 80, fax. 85 674 37 46
  REGON: 5065899900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.hajnowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektów OSiR w Hajnówce IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa z przebudową obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na Stadionie Miejskim w Hajnówce. CPV: 45212200-8, 45212224-2, 45310000-3, 45330000-9, 45111300-1, 45212212-5, 45111200-0, 45233252-0 Zadanie 1. Stadion sportowy Przedmiot zadania obejmuje m.in.: 1) Stadion lekkoatletyczny wyposażony w: a) bieżnię 4/6 torów dł. 400 m. z nawierzchnią syntetyczną b) dwuścieżkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem jednokierunkowym c) rzutnię do pchnięcia kulą z nawierzchnią z mączki ceglanej d) dwa rozbiegi do rzutu oszczepem e) boisko piłkarskie główne z nawierzchnią z trawy naturalnej 2) Boisko piłkarskie treningowe z nawierzchnią syntetyczną 3) Dwa boiska do plażowej piłki siatkowej 4) Dwa korty tenisowe 5) Budynek magazynowy przeznaczony do przechowywania sprzętu i posiadający pomieszczenia dla obsługi obiektu 6) Kontener kasy biletowej 7) Wiata przeszklona dla komentatora zawodów sportowych, sędziów i na sprzęt pomiarowy 8) Trybuny dla kibiców 9) Wiaty dla zawodników rezerwowych Zadanie 2. Baseny kąpielowe - rozbiórka Przedmiot zadania obejmuje m.in.: 1) Rozbiórka istniejących basenów betonowych – szt.2 Zadanie 3. Baseny kąpielowe – budowa Przedmiot zadania obejmuje m.in.: 1) Budowa naziemnych basenów kąpielowych wraz z pomostami – szt.2 2) Budynki techniczne – 3 szt. Zadanie 4. Drogi i parkingi Przedmiot zadania obejmuje m.in.: 1) Budowa dróg dojazdowych do stadionu wraz z parkingami z kostki brukowej betonowej a) dług. 76,4 m.; szer jezdni 5,0 m.; miejsca postojowe – 24 szt. b) dług. 98,65 m. + 44,10 m.; szer. jezdni 5,0 m.; miejsca postojowe – 75 szt. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) zadanie 1 - roboty przygotowawcze; wykonanie robót ziemnych; wykonanie podbudowy boisk, bieżni i ciągów komunikacyjnych; wykonanie kanalizacji sanitarnej; wykonanie kanalizacji deszczowej; wykonanie sieci wodociągowej; wykonanie instalacji zraszającej płytę boiska piłkarskiego; układanie nawierzchni poliuretanowej bieżni okrężnej; układanie nawierzchni z trawy naturalnej boiska wewnątrz bieżni; układanie nawierzchni z trawy naturalnej boiska piłkarskiego; wykonanie nawierzchni kortów tenisowych z mączki ceglanej; wykonanie nawierzchni boiska do piłki siatkowej plażowej; montaż wyposażenia lekkoatletycznego, wyposażenia kortów oraz boisk z trawy sztucznej i naturalnej; wykonanie instalacje elektryczne i oświetlenie zewnętrzne; wykonanie instalacja monitoringu; wykonanie instalacja nagłośnienia; montaż trybun stalowych; budowa budynku magazynowego; montaż ogrodzenia, b) zadanie 2 - rozbiórka dwóch basenów kąpielowych; roboty ziemne c) zadanie 3 - roboty ziemne; wykonanie kanalizacji sanitarnej; wykonanie sieci wodociągowej; roboty betonowe; montaż basenu systemowego; wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia zewnętrznego, d) zadanie 4 - roboty przygotowawcze; roboty ziemne; wykonanie kanalizacji deszczowej; wykonanie podbudowy dróg, chodników i miejsc postojowych; wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej; wykonanie nawierzchni z płyt betonowych; wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej; wykonanie nawierzchni z płytek betonowych; oznakowanie dróg; montaż ogrodzenie, 3.3 Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych Zamawiającego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będące załącznikami do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.1 Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla zad. Nr 1 – 150.000,00 zł. b) dla zad. Nr 3 – 25.000,00 zł. c) dla zad. Nr 4 - 25.000,00 zł. 10.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669) 10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP Hajnówka Nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218. 10.4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.5 Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - brak wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 pzp - zał. nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach