Przetargi.pl
Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim

Gmina Dobrzeń Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-081 Dobrzeń Wielki, Namysłowska 44
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzeń Wielki
  Namysłowska 44
  46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  REGON: 531413060
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych i wyposażenie obiektu dla zadania pn. Budowa gminnej stołówki szkolnej i jadłodajni w Dobrzeniu Wielkim”. Inwestycja w swym zakresie obejmować będzie m.in.:- wykonanie wykopów pod fundamenty;- wykonanie ław fundamentowych;- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;- wykonanie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwodną i izolacją termiczną; - wykonanie ścian zewnętrznych z izolacją termiczną;- wykonanie ścian wewnętrznych ;- wykonanie wewnętrznych robót okładzinowych, tynkarskich i robót malarskich; - wykonanie ociepleń i okładzin elewacyjnych;- wykonanie warstw posadzkowych ;- wykonanie stropodachów;- wykonanie sufitów podwieszanych;- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej;- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan, wentylacji i klimatyzacji;- wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, monitoringu, teletechnicznej i przeciwpożarowej;- wyposażenie wszystkich pomieszczeń w obiekcie;- wykonanie zagospodarowania terenu wraz z utwardzeniem dojazdów i dojść do budynków oraz parkingów 2. Zadanie inwestycyjne obejmuje dodatkowo:2.1 organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,2.2 odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji,2.3 ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,2.4 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu),2.5 sporządzenie kosztorysu ofertowego (przed podpisaniem umowy - Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty);2.6 sporządzenie harmonogramu rzeczowo- finansowego - Wykonawca zobowiązany jest na 2 dni przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy,2.7 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),2.8 opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne),2.9 wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót,2.10 sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive),2.11 sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawczą,2.12 inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją Techniczną3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:3.1 Projekt robót budowlanych i specyfikacja techniczna3.2 Projekt instalacji elektrycznej i specyfikacja techniczna3.3 Projekt instalacji sanitarnej i specyfikacja techniczna3.4 Przedmiar robót : budowlany, elektryczny, sanitarny 3.5 Projekt aranżacji wnętrz4.Informacje dodatkowe:4.1 Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu terenu prac, nie będących przedmiotem robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,4.2 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kompletu wymaganych dokumentów pozwalających na zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla danego zakresu robót, 4.3 Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami i uzgodnieniami m.in. zawartymi w projekcie,4.4 Wykonawca przewidzi i zabezpieczy, a także zapewni mieszkańcom dostęp do mieszkań/budynków przez cały okres trwania budowy. Zasady organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami, w szczególności w okresie wzmożonego ruchu:- minimalizowanie całkowitego czasu prowadzenia robót;- minimalizowanie długości odcinków wyłączonych z ruchu;- zapewnienie takiej organizacji robót, która umożliwiłaby minimalizowanie utrudnień dla mieszkańców i użytkowników dróg a nawet ewentualne przerywanie realizacji robót w dniach weekendowych,- Na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony znaków geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, należy je odtworzyć zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.4.5 Wykonawca wywiezie materiały rozbiórkowe i/lub odpady nie nadające się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,4.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego,4.7 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy,4.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem projektu i uzyskaniem odpowiednich pozwoleń.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj. załącznik nr 4 do SWZ tj. opis przedmiotu zamówienia oraz:- przedmiar robót 4a do SWZ ( branża budowlana, elektryczna, sanitarna)- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b do SWZ- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4c do SWZ- projekt aranżacji wnętrz- załącznik nr 4d do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach