Przetargi.pl
Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 755 55 34 wew. 250 , fax. (22) 755 23 76
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
  ul. T. Kościuszki 12A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. (22) 755 55 34 wew. 250, fax. (22) 755 23 76
  REGON: 013269137
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grodzisk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiejw Grodzisku Mazowieckim.Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminachpołudniowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeńpowietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.2. W zakres zamówienia wchodzi:a. Zadanie A: Przebudowa drogi - ulicy Warszawskiej w zakresie budowy zatoki autobusowej z peronem oraz chodnika naodcinku od ulicy Batorego do zjazdu na działkę nr ew.: 41/6 (str. południowa ulic) w Grodzisku Mazowieckim - zadaniewspółfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegob. Zadanie B: Przebudowa ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim – odcinek od zjazdu na dz. nr ew. 41/6 (łącznie zezjazdem), do ul. Tarnowskiej, strona południowa..Projektowane elementy drogi zlokalizowane są wzdłuż ulicy Warszawskiej, która jest drogą publiczną, kategorii gminnej,klasy lokalnej (L).Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 20/3 obręb 67 m. Grodzisk Mazowiecki, 6/3, 12/2, 13/2, 35/2, 48/1, 36/1,18/7 obręb 61 m. Grodzisk Mazowiecki, 40/3, 20/2, 136 obręb 68 m. Grodzisk Mazowiecki, jednostka ewidencyjna140504_4. Odcinek projektowanej przebudowy ulicy w zakresie niniejszego opracowania, przebiega przez tereny zabudowyjednorodzinnej, wielorodzinnej oraz tereny rekreacji.Nawierzchnia jezdni asfaltowa, zdeformowana z wybojami. Brak wydzielonych poboczy, brak ciągów pieszych.Zakres inwestycji – branża drogowa i sanitarna• wykonanie nawierzchni chodnika o szerokości 2,00 m,• wykonanie zatoki autobusowej o szerokości 3,00 m,• wykonanie przystanku autobusowego,• wykonanie zjazdów indywidualnych zakończonych skosami 1,5:1,5 m,• wykonanie zjazdów publicznych zakończonych łukami o promieniu 5,00 m,• wykonanie rowu przydrożnego o zmiennej szerokości,• wykonanie poboczy,• wykonanie przepustu pod chodnikiem w okolicy rzeki Rokicianki,• wykonanie chodników w okolicy skrzyżowania z ulica Tarnowską,• wykonanie kanału technologicznego,• wykonanie drenażu rozsączającego,Ukształtowanie geometryczne (ulica Warszawska):- rodzaj terenu – płaski,- szerokość jezdni: zmienna- spadek jezdni jednostronny 2%,- chodnik szerokości 2,00 m,- zatoka autobusowa szerokości 3,00 m,- pobocza: 0,75 m.Konstrukcja nawierzchni chodnika:• Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).Grubość warstwy 8 cm.• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.• Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadiumw wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Grodzisk Mazowiecki7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawi warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dotyczącej Wykonawcy:Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie drogi/dróg o nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każda.Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.b) dotyczącej osób:Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Budowy,doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy robocie budowlanej w zakresie budowy/ przebudowy drogi/dróg o nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej o wartości minimum 250 000,00 zł bruttoKierownik robót sanitarnych posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót sanitarnych.Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub:- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców, warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 10 Formularza Oferty.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach