Przetargi.pl
Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie

Gmina Karczew ogłasza przetarg

 • Adres: 05-480 Karczew, Warszawska 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karczew
  Warszawska 28
  05-480 Karczew, woj. mazowieckie
  REGON: 013269226
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce starej trybuny i budowie trybuny piłkarskiej z zadaszeniem na terenie Stadionu Miejskiego w Karczewie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 20.8. SWZ.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach wymienionych, tj.:w pieniądzu;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Karczewie nr konta35 8023 0009 2001 0000 0723 0004W tytule przelewu należy wpisać:„Wadium w postępowaniu na: Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie. Nr referencyjny ZP.271.13.2022.KK ";Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi przez upływem terminu składania ofert.Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zalecane jest załączenie do oferty dowód dokonania przelewu bankowego.Jeśli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium należy dołączyć do oferty.W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej musi ona zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze (pisemne) żądanie.Złożona gwarancja lub poręczenie musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.Zamawiający zwraca wadium:niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:upływu terminu związania ofertą;zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;na wniosek Wykonawcy - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Wykonawcy:który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;którego oferta została odrzucona;po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 13.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) należycie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:- jedną (1) robotę budowlaną wykonaną w jednym zadaniu (umowie) której przedmiotem była budowa trybuny zewnętrznej na obiekcie sportowym (mini. 200 miejsc)- jedną (1) robotę budowlaną (w jednym zadaniu/umowie) polegającą na utwardzeniu terenu oraz wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (minimum 200 m kw).- jedną (1) robotę budowlaną polegającą na montażu konstrukcji stalowych o wartości zamówienia min. 200.000,00 złUwaga I: Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego wykazu wykonanych robót z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z punktem 14.2.4 SWZ.Uwaga II: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy dysponują doświadczeniem.Uwaga III: W przypadku, gdy ww. zakres robót będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: a) jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.Uwaga I: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia jedną lub dwie osoby posiadające wymagane ww. uprawnienia.Uwaga II: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).Uwaga III: Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego wykazu osób, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach