Przetargi.pl
Budowa zadaszenia amfiteatru na terenie rekreacyjnym Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim

Gmina Miejska Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 775 99 69
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
  ul. Grunwaldzka 20 20
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 775 99 69
  REGON: 19167491900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz-gdanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zadaszenia amfiteatru na terenie rekreacyjnym Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest budowa - zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - zadaszenia amfiteatru ziemnego znajdującego się na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim (na działce nr 26/3 obr. 14) - w konstrukcji metalowej, z dachem z tkaniny strukturalnej, wraz z odwodnieniem i wykonaniem systemu rozsączającego (kat. obiektu V)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12 000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszcz-gdanski.pl/x.node?id=289
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach