Przetargi.pl
Przebudowa Jazu Farnego w Bydgoszczy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 326 18 88 , fax. 58 326 18 89
 • Data zamieszczenia: 2015-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 9/19
  80-804 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 326 18 88, fax. 58 326 18 89
  REGON: 19053664100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Jazu Farnego w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa Jazu Farnego w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ - dokumentacji technicznej. 2.Zaleca się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem realizacji robót budowlanych poprzez dokonanie wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia. 3.Jeżeli w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp., należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej. Jeżeli materiały i/lub urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ. 4.Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. 5.Wymagania dotyczące robót: 1)wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru; 2)roboty należy prowadzić zgodnie z umową, wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej, warunkami określonymi w wydanych dla zadania decyzjach i pozwoleniach, ewentualnymi wskazówkami Inspektora nadzoru z zachowaniem terminów oraz należytej staranności; 3)użyte materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej, w opisie przedmiotu zamówienia oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 1.Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3)kwotę gwarancji, 4)termin ważności gwarancji, 5)zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1)wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, 2)precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3)kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 4)wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 5.Miejsce i sposób wniesienia wadium 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O Gdańsk: 31 1010 1140 0068 2613 9120 0000. Przelew winien wskazywać numer i nazwę postępowania. 2)Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć (dokument gwarancji i ewentualne aneksy) w formie oryginału, w Wydziale Finansowo - Księgowym Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, w pok. 214, II p., gdzie oryginał ten zostanie odpowiednio zabezpieczony. 6.Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank dokonał rzeczywistego przetworzenia operacji zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak posiadania przed upływem terminu składania ofert kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego będzie jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę. We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Utrata wadium. 1)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach