Przetargi.pl
BUDOWA ULICY NAD POTOKIEM WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE KŁODAWA W ŻUKCZYNIE

Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 30
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00 , fax. 0-58 682 27 14
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  ul. Wojska Polskiego 30 30
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 0-58 692 94 21, 692 94 00, fax. 0-58 682 27 14
  REGON: 00053713100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ULICY NAD POTOKIEM WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE KŁODAWA W ŻUKCZYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Nad Potokiem wraz z budową obiektu mostowego na rzece Kłodawa w Żukczynie. 2. Zakres prac obejmuje: 1) Branża drogowa: Budowa ciągu pieszo - jezdnego szerokości 5,0m ze zjazdami na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm. Wykonanie i rozbiórka tymczasowego chodnika z kruszywa łamanego. 2) Branża mostowa: budowa mostu typu zamkniętego klasy obciążenia w postaci stalowego przepustu ramowego z blachy falistej o rozpiętości 6,32 m, dł. 14,48 posadowionego pośrednio z zastosowaniem stalowych ścianek szczelnych na oczepach żelbetowych, wlot i wylot umocniony kamieniem polnym na zaprawie cementowej, wyposażonego w barieroporęcze sztywne. Wykonanie i rozbiórka tymczasowej kładki dla pieszych. 3) Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa: Budowa kolektora deszczowego z rur litych PVC do kanalizacji klasy 8kN/m2 (zgodne z normą PN-EN 1401) o średnicy ? 400 mm (odstępstwo od projektu - w projekcie wskazano średnicę ? 250 mm), studnie rewizyjne ? 1200 z kręgów żelbetowych z osadnikiem, wpusty uliczne żelbetowe ? 500 mm, separator 15/150, wylot umocniony kamieniem polnym. 4) Branża sanitarna kanalizacja sanitarna: Wykonanie tymczasowego rurociągu tłocznego z 110 PE podwieszonego do tymczasowej kładki, przełożenie odcinka kanalizacji tłocznej w nasyp projektowanego obiektu. 5) Branża sanitarna- sieć wodociągowa: Wykonanie tymczasowego wodociągu podwieszonego do tymczasowej kładki, wbudowanie wodociągu w nasyp projektowanego obiektu. 6) Branża gazowa: Wykonanie tymczasowego gazociągu podwieszonego do kładki, wbudowanie gazociągu w nasyp projektowanego obiektu. 7) Branża energetyczna: Budowa oświetlenie LED 55W na słupach wysokości 6 m z wysięgnikiem 0,5 m, łącznie z fundamentem, demontaż istniejącego oświetlenia. 8) Branża teletechniczna: usunięcie kolizji ora zabezpieczenie istniejących sieci, przejście przez nowy obiekt w rurze ochronnej HDPE110/6,3. 9) UWAGA: Materiał z rozbiórki istniejącego obiektu i drogi tj. konstrukcję stalową, poszycie drewniane oraz kamień z umocnień i nawierzchni drogi, Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną. 4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszczgdanski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach