Przetargi.pl
Budowa wodociągu w ul. Chabrowej w Wilkowej Wsi

Gmina Leszno ogłasza przetarg

 • Adres: 05-084 Leszno, Aleja Wojska Polskiego 21
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7258005, 7259035, 7258452 , fax. 22 7258552
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leszno
  Aleja Wojska Polskiego 21 21
  05-084 Leszno, woj. mazowieckie
  tel. 22 7258005, 7259035, 7258452, fax. 22 7258552
  REGON: 01327137000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leszno.bipgminy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu w ul. Chabrowej w Wilkowej Wsi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa wodociągu w ul. Chabrowej w Wilkowej Wsi Projektowaną inwestycję zlokalizowano w drodze dojazdowej w Wilkowej Wsi (dz. nr ew. 43/2; 43/5; 43/6; 43/9; 43/10; 43/11; 43/12; 43/13) oraz w ulicy Chabrowej w Wilkowie (dz. nr ew. 1) i Grądach (dz, nr ew. 87). Zakres inwestycji obejmuje przewód wodociągowy PE D110x6,6mm L=631,5m od włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego z rur PVC D160 w ulicy Chopina oraz połączenie z istniejącym przewodem wodociągowym z rur PVC D110 w ulicy Chabrowej. Parametry techniczne inwestycji Przewód wodociągowy: - średnica: d=110x6,6mm - długość: l=631,5m - materiał: rury PE SDR17 klasy PN10. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym i przedmiarze robót. 3. Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji w terenie oraz zapoznanie się z dokumentacją projektową. 4. W przypadku materiałów i urządzeń, przy których są podane nazwy techniczne w projekcie budowlanym, należy użyć materiały i urządzenia wskazane lub równoważne. Wykonawca wpisując do kosztorysu ofertowego materiały i urządzenia równoważne jest obowiązany dołączyć do oferty opis, karty katalogowe, certyfikaty, obliczenia konstrukcyjne. Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są one równoważne jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie. Podane w dokumentacji technicznej (projektowej) typy urządzeń i materiałów oraz producentów należy traktować jako podane przykładowo i pomocniczo do sporządzania oferty. Jednakże proponowane i kalkulowane przez Wykonawców w ofercie urządzenia i materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych w projekcie technicznym. 5. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót 6. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie kosztów materiałów zgodnych z dokumentacją, przedmiarem oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 7. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń równoważnych, Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej zgody eksploratora sieci czyli Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. 8. Wykonawca zapewnieni wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu robót (pasa drogowego) do stanu z przed budowy. 10. Zamawiający posiada w budżecie gminy na Budowę wodociągu w ul. Chabrowej w Wilkowej Wsi - 65.000 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leszno.bipgminy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach