Przetargi.pl
Dostosowanie budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich.

Urząd Gminy w Rzeczniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-353 Rzeczniów, 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6167024 wew. 23
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Rzeczniowie
  1 1
  27-353 Rzeczniów, woj. mazowieckie
  tel. 048 6167024 wew. 23
  REGON: 00054525400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich. Ogólny zakres robót budowlanych określony został w załączniku Nr 2 do SIWZ (Ogólna charakterystyka obiektu ), zaś szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót dla poszczególnych budynków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzeczniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach