Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Modernizacja węzłów sanitarnych i wentylacji korytarzy Polikliniki blok A

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 599 17 05 , fax. 22 599 17 14
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
  ul. Banacha 1a 1a
  02-097 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 599 17 05, fax. 22 599 17 14
  REGON: 00028897500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: spcsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Modernizacja węzłów sanitarnych i wentylacji korytarzy Polikliniki blok A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Modernizacja węzłów sanitarnych i wentylacji korytarzy Polikliniki blok A
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: DZP/270/159/14
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną