Przetargi.pl
Budowa wodociągu na terenie działki nr ewid. 4 przy ul. Rejonowej w Kolonii Mrokowskiej

Gmina Lesznowola ogłasza przetarg

 • Adres: 05-506 Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7579340 do42 wew. 113 , fax. 022 7579270
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lesznowola
  ul. Gminnej Rady Narodowej 60 60
  05-506 Lesznowola, woj. mazowieckie
  tel. 022 7579340 do42 wew. 113, fax. 022 7579270
  REGON: 00053901200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesznowola.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wodociągu na terenie działki nr ewid. 4 przy ul. Rejonowej w Kolonii Mrokowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: - rurociągi PVC-U ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90mm - 69m, - rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110m - 380m, - rurociągi PE ciśnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 2). nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 3). posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki: a) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 inwestycje wodociągowe, z których każda polegała na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 400 mb każda. Wymagane jest także przedstawienie dokumentów (opinii, referencji) potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum) o udzielenie niniejszego zamówienia wymagane doświadczenie musi posiadać co najmniej jeden członek Konsorcjum. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na formularzy lub według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty (opinie, referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. Z informacji zamieszczonych w załączniku nr 3 lub z treści załączonych opinii czy też referencji musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat wymagane przez Zamawiającego zamówienia (roboty budowlane). b). Wykonawca wskaże do wykonania niniejszego zamówienia kierownictwo robót wraz z informacjami na temat kwalifikacji niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje kierownictwem robót posiadającym uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych - bez ograniczeń lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób posiadających wymagane przez zamawiającego uprawnienia w zakresie sieci wodociągowych - bez ograniczeń. Wykonawca musi przedstawić w ofercie dla wykazanego kierownictwa robót uprawnienia budowlane oraz aktualne na dzień składania ofert zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum) o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał kadrowy. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz kierownictwa robót przewidzianego do wykonania zamówienia sporządzony na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 4). znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 5). złożą Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich). Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawcy muszą złożyć: 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające nie podleganie wykluczeniu z postępowania - wyszczególnione w Rozdziale 2 pkt. IV - niniejszej SIWZ. 2. Wypełniony formularz OFERTA według formularza - załączonego w Rozdziale 1 SIWZ. 3. Zaakceptowany wzór umowy - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako Konsorcjum). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. 5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lesznowola.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach