Przetargi.pl
Budowa wieży przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Karczma Borowa

Nadleśnictwo Karczma Borowa ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, Kąkolewo, ul. Leszczyńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 529-98-12 , fax. 0-65 529-98-12
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Karczma Borowa
  Kąkolewo, ul. Leszczyńska 39
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 529-98-12, fax. 0-65 529-98-12
  REGON: 41000808500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.karczmaborowa.poznan.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna Lasy Państwowe nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wieży przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Karczma Borowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Karczma Borowa. Przedsięwzięcie polega na budowie wieży przeciwpożarowej wraz z przyłączem energetycznym, dla potrzeb modernizacji systemu obserwacji zagrożenia pożarowego lasów w Nadleśnictwie Karczma Borowa. Wieża posłuży poprawie widoczności i precyzyjności wykrywania lokalizacji ewentualnych pożarów i innych zagrożeń występujących w lasach państwowych Nadleśnictwa Karczma Borowa. W ramach budowy wieży przeciwpożarowej przewiduje się: 1) budowę wieży pożarowej stalowej, kratownicowej (zbieżnej, o przekroju trójkąta) posadowioną na fundamentach żelbetowych, 2) budowę przyłącza kablowego do wieży o długości ok. 100 m, 3) montaż wyposażenia wieży: drabina włazowa, pomost obsługowy i spoczynkowy, wsporniki pod kamerę i pod antenowe, klapa włazowa, instalacja zasilania urządzeń na wieży oraz instalacje antenowe na wieży, instalacja odgromowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześćtysięcyzłotych00/100) 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP 46 1020 4027 0000 1802 1455 9977 z adnotacją: "Wadium – Budowa wieży przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Karczma Borowa”. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby wadium wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki, które należy dołączyć bezpośrednio do oferty: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, 3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 3 do SIWZ) - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, 4) kosztorys ofertowy, 5) dowód wniesienia wadium, 6) jeżeli wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 7) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (załącznik nr 8 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach