Przetargi.pl
Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Łopuchówku, gmina Murowana Goślina.

Gmina Murowana Goślina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-095 Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8923600, 8923601, 8923602 , fax. 618 122 140
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Murowana Goślina
  pl. Powstańców Wielkopolskich 9
  62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, fax. 618 122 140
  REGON: 52810300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.murowana-goslina.pl; https://przetargi.murowana-goslina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Łopuchówku, gmina Murowana Goślina.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę wiaty drewnianej o wymiarach 7,0x12,0m, jednokondygnacyjnej z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30 stopni krytym gontem papowym, na boisku sportowym w Łopuchówku, w gminie Murowana Goślina. Ściany wiaty ażurowe, wykonane ze słupków drewnianych z balustradą poziomą o wysokości 1,10m. Posadzka wiaty wykonana z kostki prostokątnej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożonej na warstwie tłucznia gr. 12cm. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami owadobójczymi i ogniochronnymi. Opierzenia dachu, obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej. Stopy fundamentowe o przekroju 60x60x80 cm zbrojone 4Ø12 z betonu C20/25. Do połączenia słupa z fundamentem zastosować wspornik słupa typu DK 140x60 lub inny o tych samych parametrach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 i określonych w Dziale 8 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1, 5 pkt 1 i określonych w Dziale 8 SIWZ: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu – stanowiące załącznik nr 2 do formularza ofertowego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w powyżej, składa w oryginale każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 2) Ponadto Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa: a) kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną, b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, c) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – stanowiące załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA! Powyższego oświadczenie (o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) nie należy składać wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach