Przetargi.pl
Budowa ulicy „za sądem” w Wągrowcu – etap I (ul. Wachowiaka)

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2621522, 67 2680320 , fax. 67 2620325
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Wągrowca
  ul. Kościuszki 15 a
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2621522, 67 2680320, fax. 67 2620325
  REGON: 57079128200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wagrowiec.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy „za sądem” w Wągrowcu – etap I (ul. Wachowiaka)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy „za sądem” w Wągrowcu – etap I (ul. Wachowiaka)”. Zadanie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: :1282/2; 1281/5; 1282/5; 1281/10; 1280/7; 1279/7; 1281/6; 1480/3; 1475/2; 1474/1; 1474/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Wągrowiec. Projekt budowy ulicy obejmuje: • budowę jezdni z o nawierzchni SMA 8S o długości 246mb, szer. 7,0m, • budowę chodników o szer. 1,8m – 4,5m z kostki betonowej o gr. 8,0cm, • budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej o gr. 8,0cm, • budowę odwodnienia ulic (przykanaliki i wpusty uliczne) oraz kanału deszczowego PVC ø 160mm / 315mm, • budowę sieci kanalizacji sanitarnej ø 200mm, • budowę sieci wodociągowej PVC ø 110mm, • wymianę włazów kanałowych. Włazy kanałowe znajdujące się w obrębie jezdni należy wymienić na włazy kanałowe osadzone w płycie żelbetowej, • budowę miejsc postojowych z kostki betonowej o gr. 8,0cm, • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, • likwidacja kolizji z istniejącym uzbrojeniem ulicznym, • wycinkę i karczowanie drzew i krzewów – brak pozycji w przedmiarach. Należy ja wycenić na podstawie „Planu wycinki” i pozycję dopisać do kosztorysy drogowego, • roboty rozbiórkowe w tym budynku garażowego, • demontaż istniejącej sieci oświetleniowej w zakresie zgodnym z załącznikiem „KOLIZJA” w katalogu „branża elektryczna” wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych (oprawy należy przekazać Zmawiającemu) i wykreśleniem jej z zasobów geodezyjnych, • budowa oświetlenia ulicznego LED, • budowę skrzyżowania w km 0+143,66, • budowa ogrodzenia, • rozbiórka istniejącej pompy z zabudową studni (zabudowa umożliwiająca najazd samochodów) – brak pozycji w przedmiarach. Należy ją wycenić ni dopisać do kosztorysu Instalacje – kanalizacja sanitarna i wodociągowa, • wykonanie zieleni wraz z utrzymaniem przez okres 24 m-cy licząc od dnia końcowego odbioru robót, • zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej niezbędnej przy realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że: • Na opis przedmiotu zamówienia składają się również: projekty budowlane, projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz wzór umowy. • Przedmiot zamówienia należy realizować w pierwszej kolejności w oparciu o projekty wykonawcze. • Wykonawca zobowiązany będzie wszelkie wskazane i zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do dalszego wykorzystania materiały rozbiórkowe:  freziny – przewieźć i wbudować we wskazane miejsce w granicach miasta Wągrowca,  materiały betonowe i kamienne – skruszyć do frakcji od 0-31,5 mm (w przypadku stwierdzenia konieczności materiał należy przesiać przed przystąpieniem do skruszenia – usunąć niepożądane zanieczyszczenia), przewieźć i wbudować we wskazane miejsca na terenie miasta Wągrowiec.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium: w wysokości 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych). Szczegóły dotyczące wniesienia wadium w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ),o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1-4 oraz  spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podwykonawcach w ww. oświadczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 4) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, 5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca (Załącznik nr 6 do SIWZ) – jeśli dotyczy 2. Każdy z wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach