Przetargi.pl
Budowa ulicy Stęszewskiej i Zielonej w m. Krosinko

Gmina Mosina ogłasza przetarg

 • Adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 109 500 , fax. 618 109 558
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mosina
  Pl. 20 Października 1
  62-050 Mosina, woj. wielkopolskie
  tel. 618 109 500, fax. 618 109 558
  REGON: 63125862600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Stęszewskiej i Zielonej w m. Krosinko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa ulicy Stęszewskiej i Zielonej w m. Krosinko, polegające na: - budowie chodnika i zjazdów, - budowie jezdni, - budowie pieszojezdni, - budowie przyłączy do kanalizacji deszczowej, - budowie kanalizacji teletechnicznej, wraz z robotami towarzyszącymi, projektem i oznakowaniem robót w terenie, obsługą geodezyjną z inwentaryzacją powykonawczą oraz ochroną geodezyjnych punktów poligonowych. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wycinkę drzew pod nadzorem Zamawiającego. Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest do jego przetransporowania i złożenia w Zakładzie Usług Komunalnych w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - Przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ, - Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokument – zobowiązanie dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy , przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach