Przetargi.pl
Doposażenie oddziału technik ekonomista, technik informatyk, technik organizacji reklamy w ramach projektu pn. „Moja przyszłość moim celem” WRPO na lata 2014-2020

Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 109 442 , fax. 672 109 332
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile
  al. Niepodległości
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 109 442, fax. 672 109 332
  REGON: 57079948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie oddziału technik ekonomista, technik informatyk, technik organizacji reklamy w ramach projektu pn. „Moja przyszłość moim celem” WRPO na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Doposażenie oddziału technik ekonomista, technik informatyk, technik organizacji reklamy w ramach projektu pn. „Moja przyszłość moim celem” WRPO na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia oddziału technik ekonomista, doposażenia oddziału technik organizacji reklamy oraz doposażenia oddziału technik informatyk w celu stworzenia w szkole w pełni profesjonalnych pracowni z nowoczesnym sprzętem, pozwalających stworzyć warunki do kształcenia przyszłej fachowej kadry. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Moja przyszłość moim celem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. 2. Zamówienie obejmuje: 1) doposażenie oddziału technik ekonomista – pracowni multimedialnej, 2) doposażenie oddziału technik organizacji reklamy – pracowni multimedialnej, 3) doposażenie oddziału technik informatyk – dwóch pracowni informatycznych. 3. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na dwie części. 3.1. Pierwsza część zamówienia 1) pierwsza część zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu i oprogramowania: oddział technik ekonomista: a) laptop z oprogramowaniem – 15 szt., b) projektor multimedialny – 1 szt., c) ekran ścienny elektryczny – 1 szt., d) skaner – 1 szt., oddział technik organizacji reklamy: e) laptop z oprogramowaniem – 15 szt., f) program komputerowy do grafiki corel 15 stanowisk +1 – 1 szt., oddział technik informatyk: g) projektor multimedialny – 2 szt., h) ekran ścienny elektryczny – 2 szt., i) komputer all-in-one – 16 szt., j) komputer stacjonarny – 16 szt., k) monitor LED – 16 szt., l) oprogramowanie typu Microsoft Office Professional – 32 szt. 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4.1. do SIWZ (Warunki techniczne – część pierwsza zamówienia), 3) zaoferowane wyposażenie winno być objęte gwarancją zgodnie z Załącznikiem nr 4.1. do SIWZ. W przypadku, gdy w Załączniku nr 4.1. do SIWZ nie wskazano okresu gwarancji obowiązuje gwarancja producenta, 4) określone w Załączniku nr 4.1. do SIWZ niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach. 5) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć wypełniony formularz oferowanego sprzętu – Załącznik nr 5.1. do SIWZ, w formularzu należy wpisać nazwę i opisać oferowany sprzęt. 3.2. Druga część zamówienia 1) druga część zamówienia obejmuje dostawę następującego sprzętu: oddział technik ekonomista: a) drukarka laserowa – 1 szt., oddział technik organizacji reklamy: b) ploter tnący – 1 szt., c) drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 2 szt., oddział technik informatyk: d) drukarka laserowa – 2 szt. 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4.2. do SIWZ (Warunki techniczne – część druga zamówienia), 3) gwarancja określona została w Załączniku nr 4.2. do SIWZ, 4) określone w Załączniku nr 4.2. do SIWZ niektóre wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które winny zostać opisane w Załączniku nr 5.2. do SIWZ, 5) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć wypełniony formularz oferowanego sprzętu – Załącznik nr 5.2. do SIWZ, w formularzu należy wpisać nazwę i opisać oferowany sprzęt. 4. Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów sprzętu, służą one do określenia pożądanego standardu realizacji zamówienia. Wykonawca może zaoferować równoważny przedmiot zamówienia odpowiadający co najmniej parametrom wskazanego sprzętu i gwarantujący opisaną w załączniku nr 4 do SIWZ kompatybilność. 5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. 6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. 7. Wykonawca dostarczy wyposażenie do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Sikorskiego 18a, 64-920 Piła. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby szkoły na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty transportu, rozładunku oraz ubezpieczenia do chwili odbioru. 9. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podać firmy podwykonawców. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 upzp, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.4. SIWZ. 10. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferta – Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy: 1) w przypadku części pierwszej zamówienia – Załącznik nr 3.1. do SIWZ, 2) w przypadku części drugiej zamówienia – Załącznik nr 3.2. do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. 4. Oświadczenie – zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SIWZ (w związku z tym, że zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia oświadczenia ze względu na wymogi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach