Przetargi.pl
BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ (173106G) W CIEPLEWIE

Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-010 Rotmanka, Sportowa 25
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586828828
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  Sportowa 25
  83-010 Rotmanka, woj. pomorskie
  tel. 586828828
  REGON: 191674931
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ULICY SŁONECZNEJ (173106G) W CIEPLEWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Słonecznej (173106G) w Cieplewie w zakresie budowy układu drogowego, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz sieci wodociągowej. Przedmiot zamówienie obejmuje dwa zadania: - Zadanie nr 1 - Budowa ulicy Słonecznej (173106G) w Cieplewie w zakresie układu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego. - Zadanie nr 2 - Budowa ulicy Słonecznej (173106G) w Cieplewie w zakresie budowy sieci wodociągowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach