Przetargi.pl
BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JUSZKOWIE

Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Juszkowo, Zakątek
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 692 94 21, , fax. 0-58 682 94 91
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  Zakątek 1
  83-000 Juszkowo, woj. pomorskie
  tel. 0-58 692 94 21, , fax. 0-58 682 94 91
  REGON: 53713100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W JUSZKOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie etap II (km 0+574,31 – 0+863,06). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie nr 1 - Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie etap II (km 0+574,31 – 0+863,06) w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji Zadanie nr 2 – Przebudowa sieci wodociągowej ulicy Ogrodowej w Juszkowie etap II (km 0+574,31 – 0+863,06) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Szczegółowy zakres prac obejmuje: Zadanie nr 1 - Budowa ulicy Ogrodowej w Juszkowie etap II (km 0+574,31 – 0+863,06) w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji - budowę układu drogowego - budowę kanalizacji deszczowej - budowę oświetlenia - usunięcie kolizji elektroenergetycznej - usunięcie kolizji teletechnicznej Zadanie nr 2 – Przebudowa sieci wodociągowej ulicy Ogrodowej w Juszkowie etap II (km 0+574,31 – 0+863,06) Przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SIWZ. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem (zał. nr 4 do SIWZ). Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach