Przetargi.pl
Budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem

Gmina Nowa Wieś Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3206868, 3206849 , fax. 523 206 850
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Wielka
  ul. Ogrodowa 2
  86-060 Nowa Wieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3206868, 3206849, fax. 523 206 850
  REGON: 92350671000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowawieswielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 2) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu; 3) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 4) montaż rur osłonowych dwudzielnych o śr. 160 mm na istniejące kable - 136,00 mb; 5) budowę studni rewizyjnych o średnicy 1200 mm z osadnikiem 0,5 m - 8 szt.; 6) budowę wpustów drogowych typowych o śr. 500 mm z osadnikiem 0,5 m - 10 szt.; 7) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 śr. 200-300 mm - 240,00 m; 8) wykonanie przewiertu pod drogą wojewódzką; 9) budowę nawierzchni ulicy o długości 209,00 mb i szerokości 5,00 m z kostki betonowej grubości 8 cm koloru szarego; 10) budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego; 11) budowę chodników z kostki betonowej grubości 6 cm koloru szarego; 12) regulację istniejących urządzeń; 13) wykonanie oznakowania docelowego; 14) wykonanie trawników. Zestawienie powierzchni: a) jezdnia - 1.150,00 m², b) chodniki - 750,80 m2, c) zjazdy - 145,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych: Piętnaście tysięcy 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310; z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy nr rachunku: 51 8142 1059 0616 3378 2000 0001 z dopiskiem „Wadium przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Noteckiej w Olimpinie wraz z odwodnieniem”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Składana przez Wykonawcę oferta, sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ, składa się z wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Ponadto do oferty należy dołączyć: a) dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów, b) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 2 SIWZ), oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności: - sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane (podwykonawstwo).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach