Przetargi.pl
Budowa ulicy Malwowej i Słonecznikowej w Pobiedziskach-etap I

Gmina Pobiedziska ogłasza przetarg

 • Adres: 62-010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 977 100 , fax. 618 977 124
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pobiedziska
  ul. Tadeusza Kościuszki 4
  62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 618 977 100, fax. 618 977 124
  REGON: 53044200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pobiedziska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Malwowej i Słonecznikowej w Pobiedziskach-etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Budowa ulicy Malwowej i Słonecznikowej w Pobiedziskach – etap I” obejmuje swoim zakresem, w szczególności wykonanie budowy tych ulic o łącznej dł. 0,206 km (ul. Malwowa od skrzyżowania z ul. Poznańską do ul. Słonecznikowej) - od km 0+000 do km 0+0,085 i ul. Słonecznikowa od skrzyżowania z ul. Malwową do ul. Chabrowej - od km 0+000 do km 0+0,121), zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 2. Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV • 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg • 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych • 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic • 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 3. Informacje ogólne Inwestycja obejmuje budowę ulicy Malwowej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Słonecznikowej oraz odcinka ulicy Słonecznikowej w Pobiedziskach na długości całkowitej 206 m. Ulica stanowi drogi gminne wewnętrzne będące w zarządzie Miasta i Gminy Pobiedziska. Długość ulicy Malwowej i Słonecznikowej na przebudowywanym odcinku ca 206 m. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej: • jezdni pow. ca 1,16 tys. m2 • wyniesionych skrzyżowań pow. ca 0,52 tys. m2 • chodnika i dojść do furtek pow. ca 0,48 tys. m2 • zjazdów pow. ca 0,06 tys. m2 • ścieżki rowerowej pow. ca 0,47 tys. m2 4. Informacje szczegółowe W ramach zadania należy zrealizować: • humusowanie skarp z obsianiem grubości 15 cm pow. ca 1,78 tys. m2 • regulację pionowa urządzeń podziemnych 15 kmpl • zamianę hydrantu nadziemnego na podziemny 1 kmpl • oznakowanie pionowe i poziome 1 kmpl • budowa kanalizacji deszczowe o średnicy 400 mm dł. ca 0,09 km • budowa kanalizacji deszczowe o średnicy 315 mm dł. ca 0,16 km • budowa kanalizacji deszczowe o średnicy 250 mm dł. ca 0,01 km • wykonanie wylotu kolektora do rowu 1 kmpl W szczególności w zakres inwestycji drogowej wchodzi: • budowa nawierzchni jezdni i zjazdów, • budowa nawierzchni wyniesionych skrzyżowań, progu zwalniającego, • budowa nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych, • pełna obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, • wystąpienie do Powiatowego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych i nadzór archeologiczny na budowie, • wykonanie kanalizacji ścieków deszczowych, • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, • regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych, • humusowanie wraz z obsianiem trawą. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj. robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika robot jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j.). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ oraz rozdziale 25 SIWZ. 6. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji technicznej tj. a) Projekt wykonawczy i budowlany - zwany dalej „Dokumentacją projektową”; b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zwane dalej „STWiOR”, Dokumentacja projektowa, opinia geotechniczna i STWiOR łącznie zwane dalej jako „Dokumentacja Techniczna” ); c) Przedmiar robót; Uwaga! Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy przy sporządzeniu oferty z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany będzie, w ramach zaoferowanej ceny, do wykonania wszelkich robót wynikających z załączonej i przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, w tym technicznej, z własnych materiałów i przy użyciu urządzeń własnych. 7. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy. 8. Warunki rękojmi i gwarancji: a) Na wykonany cały przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy. b) Termin gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych. c) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawców muszą odpowiadać, co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcę i liczone będą od daty dokonania odbioru końcowego robót. d) Zamawiający wymaga wydłużenia okresu rękojmi o okres trwania gwarancji. 9. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 10. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdyby Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane materiały spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Stosowne dokumenty potwierdzające równoważność należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 13 1020 4027 0000 1302 1108 0068 PKO BP SA Poznań z dopiskiem: „Wadium przetargowe” – „Budowa ulicy Malwowej i Słonecznikowej w Pobiedziskach – etap I” (ZP.271.15.2019.NB). 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy na formularzu oferty. Stosownie do dyspozycji art. 36 b ust. 1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. 3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt. 1, 2 oraz 3. 4) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich zobowiązanie tych podmiotów 5) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium okres gwarancji na formularzu oferty. 6) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne przedkłada dokumenty o których mowa w Rozdziale 3 (opis przedmiotu zamówienia)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach