Przetargi.pl
Budowa ul. Wiosennej w Ostrowi Mazowieckiej

Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 6795433 , fax. 029 6795470
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66 66
  07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 029 6795433, fax. 029 6795470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowmaz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Wiosennej w Ostrowi Mazowieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną - bez zjazdów bramowych, chodników i chodników wzmocnionych. 1. Parametry dla przebudowy drogi: - klasa drogi D (dojazdowa), - kategoria drogi - gminna, - kategoria obciążenia ruchem - KR1, - prędkość projektowa 30 km/h, - szerokość jezdni z kostki betonowej - 6,0m, - spadek poprzeczny daszkowy - 2%, - odwodnienie drogi poprzez spływ wód opadowych z jezdni przez kratki ściekowe i odprowadzenie kolektorem do kan. deszcz. w ul. Sadowej, JEZDNIA DROGI: ? Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (szara), ? Podsypka cem.-piask. (1:4) grubości 4 cm, ? Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 15 cm, - W-wa odsączająca z pospółki grub. 15 cm, 2. Branża sanitarna: W celu odprowadzenia spływu wód opadowych z jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe na studzienkach betonowych z odprowadzeniem wody przykanalikiem i projektowanym kolektorem deszczowym do kanału deszczowego w ulicy Sadowej. Projektuje się następujące odprowadzenie wód opadowych: - Budowa kolektora deszczowego z rur PVC-U ? 250 długości 110m, - Budowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej D1- D3 z kręgów betonowych ?1000, - Budowa wpustów kanalizacji deszczowej z osadnikiem W1-W6 z rur betonowych ? 500, - Budowa przykanalików deszczowych z rur PCV-U ? 200, 3. Organizacja ruchu Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie projektowe, będące częścią dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Zastosowano tablice znaków o wielkości małej wykonane na folii I generacji. Tablice przymocowano do słupków stalowych o średnicy ? 50mm. Mocowanie, wysokość i odległość ustawienia elementów od krawędzi jezdni wykonać zgodnie z załącznikiem Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. RP Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. 4. Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia W pasie roboczym robót modernizacyjnych występują następujące istniejące budowle: - Linia energetyczna, - Linia oświetleniowa - Linia telefoniczna, - Sieć wodociągowa - Sieć gazowa, - Kanalizacja sanitarna 5. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień roboczy, w którym prowadzone będą roboty. 6. Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy, kierowników robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 7. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji Projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę, 8. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie Wykonawczym, wykonanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo Inwestycyjne PPI Projekt Bogusław Lipiński, Plac Rzędziana 17, 19-222 Wąsosz. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót użyto nazwy materiału lub produktu, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału lub produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332252
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 500.00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrowmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach