Przetargi.pl
Utrzymanie czystości na terenie miasta i Gminy Łochów

Gmina Łochów ogłasza przetarg

 • Adres: 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6437800 , fax. 25 6437880
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łochów
  Al. Pokoju 75 75
  07-130 Łochów, woj. mazowieckie
  tel. 25 6437800, fax. 25 6437880
  REGON: 71158209000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalochow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości na terenie miasta i Gminy Łochów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu czystości na terenie miasta i Gminy Łochów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, jakością i organizacją pracy. 4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel i nadzór nad realizacją usługi. 5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 na jedno zdarzenie i 400.000,00 zł na wszystkie zdarzenia przez cały okres realizacji umowy oraz zachowania ciągłości ubezpieczenia. W terminie do 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia (polisy lub innego dokumentu). W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia obejmuje czas krótszy niż okres realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dowodów ubezpieczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od zakończenia poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia Zamawiający zawrze stosowną umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminalochow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach