Przetargi.pl
Budowa ul. Poznańskie Sady i Uprawnej oraz skrzyżowania ul. Rodawskiej - Skibowej- Glebowej - Uprawnej w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6477200 , fax. 061 8201709
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  ul. Wilczak 16 16
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6477200, fax. 061 8201709
  REGON: 00016252400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Poznańskie Sady i Uprawnej oraz skrzyżowania ul. Rodawskiej - Skibowej- Glebowej - Uprawnej w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ul. Poznańskie Sady i Uprawnej oraz skrzyżowania ul. Rodawskiej - Skibowej- Glebowej - Uprawnej w Poznaniu i opisanych wg Wspólnego słownika zamówień (CPV): - 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg podrzędnych, - 45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond, - 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, - 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, - 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, - 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, - 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego, - 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych, - 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie 3 SIWZ DZ/IB/341/093/11. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 50 000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdm.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach