Przetargi.pl
Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew

Gmina Kościan ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, ul. Młyńska 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5121 001 , fax. 65 5120 315
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościan
  ul. Młyńska 15 15
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5121 001, fax. 65 5120 315
  REGON: 41105058600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakoscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ostoja rekreacyjna dla mieszkańców wsi Turew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniżej wymienionych prac: 1. OPIS PRAC DO WYKONANIA: 1.1. Roboty budowlane Koszenie chwastów, oczyszczenie terenu Plantowanie ziemi z wykopu Wykonanie placów żwirowych pod urządzenia placu zabaw i gry w bule Wykonanie placów z kostki pod altanami i placem do gry w tenisa stołowego Wykonanie ścieżek z nawierzchni żwirowej i kostki betonowej Wykonanie trawników dywanowych 1.2. Prace przy opłotowaniu Wykopy pod słupki opłotowania Wykonanie stóp fundamentowych pod słupki stalowe Wykonanie ogrodzenia z siatki Rowek pod obrzeże Osadzenie obrzeża betonowego 1.3 Mała architektura Wykonanie pergoli drewnianych Zamontowanie pergoli drewnianych Zamontowanie ławek i koszy na śmieci Urządzenie placu zabaw: huśtawki, huśtawki wagowej, domek drewniany z pomostem, zamontowanie sprężynowców, karuzela 1.4 Zieleń wysianie trawnika dywanowego Rekultywacja istniejącego boiska 2. OPIS TECHNICZNY: 2.1. PLAC ZABAW DLA DZIECI NAJMŁODSZYCH. Pod plac zabaw należy wykonać korytowanie na głębokości 20,0 cm, następnie ułożyć geowłóknine i przestrzeń wypełnić ręcznie żwirem grubości 20 cm. Teren wokół placu zabaw należy opłotować- ogrodzenie z siatki wys. 1,10 m z obrzeżem betonowym. Pod altanami należy wykonać rowek pod obrzeże. Przy rowku należy ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Po ułożeniu obrzeży przestrzeń należy wypełnić podbudową zagęszczoną z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, następnie ułożyć szarą kostkę betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej. W miejscach pomiędzy utwardzeniem z kostki, a nawierzchnią żwirową wykonać trawniki dywanowe. Na placu zabaw należy zamontować: Ławki drewniane i kosz na śmieci plastikowy Domek drewniany w zestawie z wieżą , pomostami , zjeżdżalnią oraz drabinkami Huśtawki dla dwóch osób wykonane z drewna z siedziskami z gumy. Huśtawka drewniana typu ważka Sprężynowce wykonane na stalowej sprężynie i konstrukcji z sklejki o fantazyjnych kształtach pomalowane na różne kolory. Karuzela Opłotowanie terenu placu zabaw ogrodzeniem z siatki mocowanej do słupków stalowych. Ogrodzenie z obrzeżem betonowym 100x20x6 cm i furtką dwuskrzydłową. Altanę drewnianą - pergola 2.2. PLAC DO GRY W BULE Pod plac zabaw należy wykonać korytowanie na głębokości 20,0 cm, po czym wzdłuż krawędzi zewnętrznych należy wykonać rowek pod obrzeże. Przy rowku należy ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x6 cm. Po ułożeniu obrzeży należy ułożyć geowłókninę i przestrzeń należy wypełnić ręcznie żwirem grubości 20 cm. 2.3. PLAC DO PING PONGA TERENOWEGO Pod plac należy wykonać korytowanie na głębokości 20,0 cm, po czym wzdłuż krawędzi zewnętrznych należy wykonać rowek pod obrzeże. Przy rowku należy ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x6 cm. Po ułożeniu obrzeży przestrzeń należy wypełnić podbudową zagęszczoną z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, następnie ułożyć kostkę betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Na placu należy ustawić stół betonowy wolnostojący do ponigponga terenowego. 2.4.TEREN Z ELEMENTAMI MINIGOLFA TERENOWEGO Pod polami mini golfa należy usnąć warstwę urodzajną-humus na głębokość 15,0 cm. Pod każdym stanowiskiem należy przygotować podłoże piaskowo-żwirowe w celu wypoziomowania pól, następnie ułożyć betonowe prefabrykaty oraz sztuczną trawę. 2.4.1. Pola do minigolfa Pola do minigolfa wykonane z prefabrykatów betonowych z betonu B-20 zbrojonych siatką. Bandy pól wykonane z płaskowników stalowych malowanych proszkowo i dokręcane za pomocą kołków rozporowych. Wszystkie elementy stalowe powinny być cynkowane i malowane proszkowo. Długość pojedynczego pola ok. 6,25 m. Każde pole gry należy pokryć nawierzchnią ze sztucznej trawy w kolorze zielonym. Na powierzchni pól zamontować przeszkody stalowe cynkowane i malowane proszkowo, plastikowe dołki i tabliczki z numerami pól. 2.5.PLAC REKREACYJNY Z MIEJSCEM NA OGNISKO I ALTANAMI Pod plac należy wykonać korytowanie na głębokości 20,0 cm, po czym wzdłuż krawędzi zewnętrznych należy wykonać rowek pod obrzeże. Przy rowku należy ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Po ułożeniu obrzeży przestrzeń należy wypełnić podbudową zagęszczoną z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, następnie ułożyć szarą kostkę betonową grubości 6 cm na podsypce piaskowej. W miejscach gdzie nie ma kostki (wg rysunków) należy przestrzeń wypełnić ręcznie żwirem grubości 15 cm. Na placu rekreacyjnym należy zamontować: Altana drewniana - pergola Ławki drewniane i kosz na śmieci plastikowy 2.7 POZOSTAŁE ELEMENTY ZAMONTOWANE NA PLACACH 2.7.1. Ławki 2.7.2. Kosz na śmieci 2.8. REKULTYWACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ Prace do wykonania: Ręczne wysianie nasion trawy - w części pola karnego Istniejące bramki stalowe wyposażyć w siatki Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy (lub równoważne). Szczegółowy zakres planowanych robót zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. CPV: CPV: 45342000-6 wznoszenie ogrodzeń, 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452121409
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminakoscian.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach