Przetargi.pl
Roboty remontowe w obiektach Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-412 Chrzypsko Wielkie, Charcice 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2951129 , fax. 061 5951113
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach
  Charcice 12 12
  64-412 Chrzypsko Wielkie, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2951129, fax. 061 5951113
  REGON: 63058814900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlucharcice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w obiektach Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu wewnątrz pomieszczeń w obiektach Zakładu Leczenia Uzależnień w Charcicach. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) wykonanie posadzek (w Pawilonie, magazynie), 2) poszerzenie drzwi w sanitariatach (w Pawilonie), 3) roboty malarskie (w Pawilonie - parter, I i II piętro, klatka schodowa, w Pałacu - kuchnia), 4) wywóz i utylizacja gruzu. Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3.900,00 zł. (słownie: trzy tysięcy dziewięćset złotych i 00/100) na zasadach określonych w punkcie 12 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlucharcice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach