Przetargi.pl
budowa ul. Kasztanowej w Chybach oraz budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w Baranowie

Gmina Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, Poznańska 115
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618146221 , fax. 618146118
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnowo Podgórne
  Poznańska 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 618146221, fax. 618146118
  REGON: 631258454
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa ul. Kasztanowej w Chybach oraz budowa ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w Baranowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Kasztanowej w Chybach oraz budowę ul. Platynowej wraz z rozbudową ul. Szamotulskiej w Baranowie. 2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz przedmiarze robót. Ewentualne pozycje katalogowe podano wyłącznie dla ułatwienia sporządzenia kalkulacji – stosowanie ich do wyceny nie jest obligatoryjne. Specyfikacja techniczna, przedmiar robót i projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wymagania jakościowe elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, w szczególności w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 84 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji i rękojmi dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12 miesięcy, oraz dla oznakowania poziomowego grubowarstwowego wynosi 36 miesięcy.4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 6. Przedmiot zamówienia został określony we Wspólnym Słowniku Zamówień symbolem: 45000000-7, 45 10 00 00-8, 45 23 00 00-8, 45 20 00 00-9, 45 31 61 10-9, 45 11 27 10-5, 45 24 00 00-1, 45 23 14 00-9, 45 23 23 10-8, 45 31 62 12-4, 45 23 32 90-8, 45 23 32 80-5, 77 31 00 00-6.7. Do obowiązku i na koszt Wykonawcy należy także: a) koszty badań laboratoryjnych,b) opłaty składowiskowe związane z odwozem gruntu i nadmiaru urobku,c) opłaty za czasowe składowiska urobku,d) naprawy dróg i ulic zniszczonych w czasie trwania robót przez środki transportu i maszyny budowlane, zatrudnione na budowie oraz pojazdy korzystające z objazdów,e) likwidacja skutków oddziaływania procesu budowlanego na otoczenie budowy,f) koszty zrzutu wody po próbach szczelności i oczyszczania namułu rowów ( kolektorów ) po płukaniu rurociągów i wpustów,g) odszkodowania za zniszczenie upraw i zieleni,h) pełna obsługa archeologiczna zgodnie z opinią Powiatowego Konserwatora Zabytków nr KZ.4123.18.00051.2021.V z 21.07.2021r.,i) sporządzenie księgi obmiaru,j) obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą i ewentualną korektą rzędnych celem dostosowania do istniejących wjazdów oraz terenu przyległego do budowy,k) sporządzenie harmonogramu robót zgodnie z zapisem w ust. 10 pkt. b) niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającego,l) prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem robót zaakceptowanym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt. k),ł) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej w 6 egzemplarzach i złożenie jej w PODGiK Powiatu Poznańskiego.8. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w specyfikacji technicznej i projekcie.9. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy : Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.9.1. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności robotników budowlanych opisane w przedmiarze robót.Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji warunków zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem zamówienia, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, jeżeli jest to konieczne, aby zachować ciągłość robót.9.2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (wykaz pracowników): oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę zawierające: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, pod rygorem kar umownych za podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych. 9.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:a) sposób udokumentowania zatrudnienia ww. osób:a1) roboty budowlane będą świadczone w szczególności przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, a2) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika.b) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:b1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 9.2. i 9.3. SWZ lub podanie nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji listy pracowników (w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia zmiany) w przypadku wystąpienia zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2 000 zł.b2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 9.2. i 9.3. lub zmiany sposobu zatrudnienia wskazanych osób, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną, o której mowa w §8 ust. 1 lit. d projektu umowy.b3) w przypadku niezatrudnienia, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za etap prac, w którym wymogu zatrudnienia nie dochował,b4) w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie.b5) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.10. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, wykonawca działający na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu będzie wykonywał w ciągu ul. Kasztanowej prace związane z przebudową gazociągu, których zakończenie przewidziane jest nie później niż na koniec 2022 roku.W związku z tym Wykonawca wyłoniony w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany do:a) udostępnienia terenu budowy wykonawcy działającemu na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu na okres niezbędny do realizacji przebudowy gazociągu,b) przedstawienia przed rozpoczęciem robót budowlanych do akceptacji Zamawiającego harmonogramu robót, o którym mowa w ust. 7 pkt. k), uwzględniającego następujące założenia:• etapowanie robót – I etap – ul. Platynowa, II etap – skrzyżowanie ul. Szamotulska, III etap - ul. Kasztanowa,• przez cały okres trwania budowy pozostawienie przejezdności ul. Platynowej (z uwagi na dojazd do szkoły i posesji) oraz skrzyżowania na ul. Szamotulskiej na głównych kierunkach – Szamotuły, Przeźmierowo oraz na kierunku ul. Platynowa,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach