Przetargi.pl
„Budowa ul. Dygasińskiego w Busku-Zdroju – II linia zabudowy” Zadanie realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 705 200 , fax. 413 705 290
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 705 200, fax. 413 705 290
  REGON: 52369500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ul. Dygasińskiego w Busku-Zdroju – II linia zabudowy” Zadanie realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej klasy D, kategorii ruchu KR2 długości 382,00m i szerokości 5,5m ulicy Dygasińskiego II linia zabudowy w Busku-Zdroju obejmujących: • Branżę drogową w zakresie: - wykonania robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych i wykończeniowych, - wykonania wzmocnienia konstrukcji jezdni poprzez wykonanie podbudowy z warstwy stabilizacji piasku z cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 20cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 10cm oraz wykonania nowych warstw bitumicznych w tym: warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr 7cm oraz warstwa ścieralna z AC11S gr 5 cm, - budowy jednostronnego chodnika o szer. 2,00 m o konstrukcji z warstwy stabilizacji piasku z cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 20cm oraz o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON bezfazowa, - ułożenia krawężników betonowych o wym. 15x30x100cm, krawężników najazdowych 15x22x100, krawężników betonowych o wym. 22/30x15x100cm, ułożenie palisady betonowej z pali śr.20x17,5x60cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100cm, - budowy zjazdów indywidualnych o konstrukcji z warstwy stabilizacji piasku z cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 20m oraz o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego typu BEHATON bezfazowa, - montaż tablicy informacyjnej wykonanej z trwałych materiałów zawierająca co najmniej nazwę Funduszu, z którego realizowana jest inwestycja, nazwę zadania i kwotę udzielonego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, - wykonania oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej. • Branżę instalacyjną w zakresie: – budowy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite o średnicy zewn. 315 mm długości 99,50m, średnicy zewn.400mm długości 241,00m, przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U lite średnicy 200mm długości 12,00m zakończonych wpustami ulicznymi, - zabudowy studni rewizyjnych z kręgów z betonu wibroprasowanego o śr.1200 mm w ilości 10 sztuk oraz 2 sztuk wpustów ulicznych, • Branżę elektryczną w zakresie: - budowa sieci oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35mm2 długości 473,00 m wraz z zabudową 12 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych SAL 90 prod.SENKO typ RUDA lub równoważne oraz opraw LED 40W np. MiniLUMA R7 lub równoważne. UWAGA: Przedmiotowe zamówienie publiczne dotyczy tylko i wyłącznie robót budowlanych w zakresie ulicy Dygasińskiego – II linia zabudowy w Busku-Zdroju. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót. W ramach przedmiotowego zamówienia nie będą wykonywane roboty budowlane dotyczące I linii zabudowy ulicy Dygasińskiego. Zamawiający informuje, że w przypadku nieprzyznania mu środków na sfinansowanie zamówienia w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający zastrzega, iż do 29 listopada 2019 r. Wykonawca zrealizuje oraz rozliczy roboty budowlane na wartość stanowiącą minimum 50 % wartości zamówienia. W przypadku robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci takich jak: sieć gazowa, energetyczna oraz wodociągowa należy uwzględnić koszty nadzoru płatnych przepięć, przełączeń oraz koszty czasowego wyłączenia z eksploatacji przedmiotowej infrastruktury zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach i uzgodnieniach branżowych wydanych przez gestorów sieci. 1.1. WYTYCZNE I UWAGI ZAMAWIAJACEGO: 1.1.1 Materiały pochodzące z robót rozbiórkowych, których stan umożliwia ponowne wbudowanie należy złożyć na paletach, zafoliować i odwieźć na plac składowy Zamawiającego przy ul. Langiewicza. W kosztach wykonania zadania należy zatem uwzględnić koszty zakupu palet i folii oraz koszty załadunku, przewiezienia oraz rozładunku na plac składowy. W/w materiały pochodzące z rozbiórki pozostaną tam złożone na paletach. Odległość od miejsca inwestycji do miejsca składowania przy ul. Langiewicza wynosi 4,0 km. 1.1.2 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych w 2 egzemplarzach i przedłożenia go Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej – załącznik nr 9 do SIWZ:  - projekt budowlany,  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; b) Przedmiar robót – załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w SIWZ „Uwaga 1 pkt a) do d)”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach