Przetargi.pl
Na dostawę materiałów opatrunkowych, higienicznych i opatrunków specjalistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-375 Kielce, Wojska Polskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
 • Data zamieszczenia: 2019-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
  Wojska Polskiego 51
  25-375 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3493500, 3493521, , fax. 413 493 505
  REGON: 290391139
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozmswiakielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na dostawę materiałów opatrunkowych, higienicznych i opatrunków specjalistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów opatrunkowych ,higienicznych i opatrunków specjalistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach. W częściach 1-7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 –Części nr1-7 do SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Częścinr1-Opatrunki jałowe1 Części nr2-Opatrunki jałowe 2 Części nr3-Opatrunki jałowe 3 Część nr4 –opatrunki niejałowe Część nr5-Pieluchomajtki Część nr6- Opatrunki specjalistyczne 1 Część nr7-Opatrunki specjalistyczne 2 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w : • ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 876ze zm.) Ponadto Zamawiający wymaga, aby: • W Części5 – pielucho majtki wymagane jest potwierdzenie wymaganego certyfikatu określającego chłonność ISO 11 948-1 • Asortyment był dostarczany w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania, iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, złożył dokumenty, o których mowa w pkt. 3.7.2 – 3.7.4 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach