Przetargi.pl
Budowa ul. Droga Słowackiego w Rokitnicy w Gminie Pruszcz Gdański

Gmina Pruszcz Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Juszkowo, Zakątek 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruszcz Gdański
  Zakątek 1
  83-000 Juszkowo, woj. pomorskie
  REGON: 191674931
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Droga Słowackiego w Rokitnicy w Gminie Pruszcz Gdański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy w zakresie obejmującym budowę układu drogowego, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego oraz technicznej infrastruktury podziemnej.2. Szczegółowy zakres prac: 1) branża drogowa i roboty towarzyszące obejmujące w szczególności:- roboty rozbiórkowe,- usunięcie karpin,- wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej, - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z masy SMA,- humusowanie i obsianie trawą, - wykonanie niwelacji terenu,- usunięcie kolizji, - wykonanie oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,2) branża elektryczna obejmująca w szczególności: - budowę oświetlenia ulicznego ,- usunięcie kolizji,3) branża teletechniczna obejmująca w szczególności:- budowę kanału technologicznego,- usunięcie kolizji,4) branża sanitarna obejmująca w szczególności:- przebudowę sieci wodociągowej - budowę hydrantów podziemnych - regulację lub naprawę istniejących studni i zasuw.- usunięcie kolizji sieci gazociągu 3. Zamawiający zamierza wykonać całość inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną pod nazwą „Budowa ulicy Droga Słowackiego w Rokitnicy” autorstwa Neox Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim o numerze: 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005  z dopiskiem „wadium – nr postępowania, nazwa postępowania”.Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej i spełniać w szczególności poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP,2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pruszcz Gdański.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa:a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 5000m2,b) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub równoważne,- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne,- kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,UWAGA!Uprawnienia posiadane przez osoby w ww. wymaganym zakresie, powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) - dalej zwanej „Prawem budowlanym”, oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Stosownie do art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach