Przetargi.pl
„Budowa ul. Czereśniowej do ul. Śliwkowej”

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Bernardyńska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6883100 , fax. 14 6883115
 • Data zamieszczenia: 2022-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
  Bernardyńska 24
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6883100, fax. 14 6883115
  REGON: 122680121
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ul. Czereśniowej do ul. Śliwkowej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni o przekroju ulicznym w km 0+000 – 0+100. Zadanie polegać będzie między innymi na:1) robotach rozbiórkowych istniejącej nawierzchni,2) usunięciu warstw humusu,3) wykonaniu robót ziemnych, w tym korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, 4) wykonaniu warstwy stabilizacji spoiwem hydraulicznym o Rm>2,5MPa, stabilizacja z dowozu,5) wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5,6) ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej typu behaton gr. 8 cm na podsypce grysowej 2/8 mm,7) ułożeniu krawężników oraz ścieku przykrawężnikowego na ławie betonowej, 8) regulacji wysokościowej wszystkich studni rewizyjnych, włazów kanałowych, wpustów ulicznych, zasuw wodociągowych oraz gazowych, znajdujących się w pasie drogowym,9) wykonaniu poboczy gruntowych,10) przełożeniu w razie potrzeby nawierzchni na odcinkach dowiązania do ul. Śliwkowej oraz ul. Wiśniowej,11) opracowaniu projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizacji w trakcie realizacji budowy w zależności od bieżących potrzeb,12) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej – papierowej– 2 egz. oraz w wersji elektronicznej edytowalnej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,13) wprowadzeniu stałej organizacji ruchu drogowego,14) odtworzeniu po zakończeniu robót terenów zielonych (zieleńców, trawników).2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach