Przetargi.pl
Budowa trzyoddziałowego przedszkola w Radgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 2039/1) - ETAP II - wykonanie stanu surowego zamkniętego - sprawa znak: BI-3410/15/10

Gmina Radgoszcz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-207 Radgoszcz, pl. św Kazimierza 7-8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 641-41-39 , fax. 0-14 641-46-61
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radgoszcz
  pl. św Kazimierza 7-8 7-8
  33-207 Radgoszcz, woj. małopolskie
  tel. 0-14 641-41-39, fax. 0-14 641-46-61
  REGON: 85166078900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trzyoddziałowego przedszkola w Radgoszczy (działka o numerze ewidencyjnym 2039/1) - ETAP II - wykonanie stanu surowego zamkniętego - sprawa znak: BI-3410/15/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przewidzianych do wykonania robót pn. Budowa trzyoddziałowego przedszkola w Radgoszczy (dz. nr ewid. 2039/1) - etap II - wykonanie stanu surowego, zamkniętego obejmuje kompleksowe wykonanie robót od stanu istniejącego budynku (do dnia dzisiejszego wykonano fundamenty przedszkola wraz z izolacją przeciwwilgotnościową ścian fundamentu) do wykonania prac stanu surowego, zamkniętego zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano - wykonawczym pn. Trzyoddziałowe przedszkole w Radgoszczy - opracowanym przez: Autorska Pracownia Projektowa, architekt Dorota Krzyżanowska, 33 - 100 Tarnów, ul. Tuchowska 25a (za wyjątkiem stropu nad parterem) oraz wykonanie prac projektowych związanych z projektem wykonawczym stropu nad parterem. Zamawiający - Gmina Radgoszcz, w związku z brakiem w miejscowości Radgoszcz budynku (o odpowiednich wymiarach i standardach spełniających wymogi sanitarnohigieniczne) przedszkola dla dzieci w msc. Radgoszcz w 2009 roku rozpoczął prace związane z budową nowego budynku przedszkola. Ze względu na szczupłość środków etap I wykonania budynku przedszkola zakładał wykonanie fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową. Etap tych robót został w 2009 r. zrealizowany i odebrany. W II etapie robót przewidziane są do wykonanie następujące rodzaje robót : - wykonanie izolacji poziomej pod ściany nośne oraz ściany działowe o gr. 1/2 cegły - wykonanie ścian konstrukcyjnych ( zewnętrznych i wewnętrznych ) w budynku - wykonanie stropu żelbetowego grubości 20 cm. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie stropu nad parterem w systemie filigran lub monolitycznym (płyta żelbetowa) pod warunkiem wcześniejszego opracowania projektu wykonawczego stropu przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane oraz posiadające aktualne zaświadczenie przynależności do OIIB. Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego stropu nad parterem wykonywanego przedszkola w msc. Radgoszcz a następnie do zrealizowania prac budowlanych związanych z wykonawstwem stropu. W projekcie wykonawczym stropu nad parterem należy uwzględnić założenia przyjęte w opracowaniu Projekt konstrukcji - część projektu budowlano - wykonawczego to jest: - docelowa grubość stropu 20 cm, - klasa betonu - B 25 - otulina zbrojenia betonu - 20 mm - klasa stali zbrojeniowej - zbrojenie główne AIIIN - elementy konstrukcyjne parteru - zgodnie z rys. nr 3 - branża - Konstrukcja - obciążenia stropu : zgodnie z częścią obliczeniową zawartą w branży - Konstrukcja. Podaną w projekcie budowlano - wykonawczym nazwę systemu stropowego należy traktować jako przykładową, w związku z tym Wykonawcy mogą zastosować rozwiązania zamienne - równoważne 1. - wykonanie robót murowych i żelbetowych ścian poddasza 2. - wykonanie konstrukcji więźby dachowej wraz z wykonaniem pokrycia dachowego 3. - wykonanie instalacji odgromowej budynku przedszkola. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy wykonać zarówno uziom otokowy jak również uziomy pionowe (np. wg. metody GALMAR). Przy wykonywaniu fundamentu przedszkola nie wykonano połączenia zbrojenia fundamentu z zewnętrzną bednarką. 4.- prace przy wykonywaniu podbić dachowych (blacha trapezowa typu T 7 (8) w kolorze pokrycia dachowego na ruszcie drewnianym wraz z listwami wykończeniowymi wykonanymi z blachy powlekanej) 5.- wykonanie podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej (do poziomu zerowego) 6.- wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych (styrodur gr. 8 cm przyklejany do ścian fundamentowych klejem (np. Izolbet S), na długości wykonywanych schodów wejściowych do budynku przedszkola oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych 7.- wykonanie konstrukcji schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych (bez wylewki bet. oraz prac wykończeniowych - płytki) 8.- montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej (Zamawiający wymagał będzie zabudowy stolarki zarówno okiennej jak i drzwiowej o parametrach zgodnych z zapisami przedmiaru robót) 9.- wykonanie warstw podposadzkowych (podsypka piaskowo-żwirowa oraz warstwa betonu B 10 wraz z częściowym dozbrojeniem) 10.- wykonanie ścianek działowych (dotyczy tylko ścianek o grubości 1/2 cegły z cegły dziurawki) Dane techniczne budynku: - powierzchnia użytkowa 417,49 m2 - powierzchnia zabudowy 528,83 m2 - kubatura budynku 2 463,96 m3 - szerokość całkowita 17,00 m - długość całkowita 28,18 m - wysokość budynku (w kalenicy) wynosi 7,17 m - wysokość okapu od poziomu gruntu 4,12 m - budynek przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe: konstrukcja - ściany zewnętrzne z pustaków typu Max gr. 29 cm - ściany konstrukcyjne wewnętrzne z cegły pełnej gr. 25 cm oraz dwa słupy żelbetowe - wieńce żelbetowe - ściany wewnętrzne działowe - z cegły dziurawki - gr. 12 cm - trzony wentylacyjne i trzony kominowe z pustaków ceramicznych (dodatkowo obmurowywanych cegłą pełna gr. 6,5 cm) a nad pokryciem dachowym cegłą klinkierową o kolorze zgodnym z PT - strop typu filigran lub płyta żelbetowa - belki nadprożowe, wieńce pod murłaty, wieńce do mocowania konstrukcji nad wejściem - wylewane na mokro żelbetowe (wyjątkiem są nadproża nad wąskimi otworami okiennymi i drzwiowymi, które należy wykonać jako prefabrykowane, zgodnie z podanymi w przedmiarze robót) - schody zewnętrzne - podesty wejściowe - żelbetowe wylewane na mokro zbrojone siatką, wg projektu konstrukcyjnego - dach - konstrukcja dachu drewniana. Elementy więźby zabezpieczyć przeciwgrzybicznie. Izolacje: - termiczna; - ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 8 cm - przeciwwilgociowa : - pozioma posadzki przyziemia - 2 x papa termozgrzewalna - połaci dachowych - folia wstępnego krycia układana na krokwiach, celem utworzenia przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy folią a blachą pokryciową odprowadzającej ewentualne skropliny i ewentualne przecieki z nieszczelności dachu oraz blacha dachówkopodobna powlekana Materiały wykończeniowe: - pokrycie dachu - blacha dachówkowa powlekana - okna - PCV profil pięciokomorowy, obustronnie barwiony (kolor - tzw. złoty dąb lub równoważny po zaakceptowaniu przez Zamawiającego), profil okienny dodatkowo barwiony w PCV w całym przekroju, szyba K= 1,0, : profile okienne klasy A o szer. min. 65 mm, wzmocnienie profilów okiennych wykonywane ze stali ocynkowanej gr. min. 1,5 mm, uszczelki okienne z EPDM zbliżone barwą do koloru profilu okiennego; zestaw szybowy o parametrach podanych w przedmiarze robót - drzwi zewnętrzne - drzwi aluminiowe profil ciepły PONZIO NT 60PT lub równoważny, wyposażone w dwa zamki z atestem, samozamykacz, antabę, min 3 (6) szt. wpustów (bolców) antywyważeniowych , szyby min. bezpieczna (np. 33,1/16/33,1) lub wyższa o K=1,0, kolor niestandardowy (RAL do uzgodnienia z Zamawiającym) - rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej w kolorze blachodachówki INSTALACJE Przy wykonywaniu II etapu robót w budynku przewiduje się wykonanie następujących instalacji: - kanalizacji sanitarnej - dotyczy tylko instalacji podposadzkowej oraz pionów do poziomu zero wraz z zaślepieniem wykonanych odcinków pionów kanalizacyjnych korkami kanalizacyjnymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ wraz z załacznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych). 2.Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska, Nr 92-9462-0003-2002-2000-0062-0005 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Radgoszczy, adres: 33-207 Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, pok. Nr 11 (sekretariat) lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium dołączonej do oferty. 6.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach