Przetargi.pl
Świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-119 Kraków, al. marsz. Ferdinanda Focha 39
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6181201, 202, 203 , fax. 012 6181200
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  al. marsz. Ferdinanda Focha 39 39
  30-119 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6181201, 202, 203, fax. 012 6181200
  REGON: 35162139700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www,oke.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez MEN, utworzona na podstawie Ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju ze szczególnym uwzględnieniem województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, których obszar obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek od i do Zamawiającego. Usługi kurierskie realizowane będą sukcesywnie, systemem -od drzwi do drzwi-, po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia telefonicznego, faksem lub drogą elektroniczną. Przesyłki to koperty i paczki zawierające dokumenty i materiały związane ze statutową działalnością Zamawiającego w tym między innymi poufne arkusze i prace egzaminacyjne podlegające ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem. Przesyłki te w trakcie przewozu i przekazywania powinny być traktowane z należytą starannością i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem zawartości. Ilość przesyłek szacowana jest łącznie na ok. 14 900 sztuk, z podziałem na 4 kategorie (STANDARD na terenie kraju, STANDARD na terenie miast, PORANEK i POŁUDNIE) oraz 7 zróżnicowanych przedziałów wagowych (jak niżej): - do 0,5 kg - ponad 0,5 kg do 1 kg - ponad 1 kg do 5 kg - ponad 5 kg do 10 kg - ponad 10 kg do 15 kg - ponad 15 kg do 20 kg - ponad 20 kg do 50 kg włącznie. Przesyłki doręczane będą pomiędzy siedzibą (lub biurem) OKE w Krakowie, a wskazanymi przez Zamawiającego i zorganizowanymi przez niego Punktami Odbioru Prac - POP (w ilości do ok. 67 POP-ów), Ośrodkami Koordynacji Oceniania - OKO (w ilości do ponad 200 OKO) i innymi placówkami na wskazanym obszarze, w ramach planowanych 11 akcji związanych z przeprowadzanymi egzaminami, przez 12 miesięczny okres obowiązywania umowy. W podanej oszacowanej ilości przesyłek, uwzględniono również przesyłki dotyczące działalności bieżącej prowadzonej w tym okresie przez Zamawiającego. Świadczenie usług w ramach planowanych poszczególnych akcji obejmuje odbiór przesyłek w ilości od 67 do ponad 1000 szt. z obszaru 3 województw w ciągu ok. 4 godzin, z koniecznością ich doręczenia do adresata w dniu następnym. Przesyłki nadane do godziny 17:00 w miastach wojewódzkich, a w pozostałych miejscowościach do godziny 16:00 (Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia z Wykonawcą innego przedziału czasowego nadawania przesyłek), winny być doręczane następnego dnia w godzinach urzędowania instytucji, z wyjątkiem przesyłek oznaczonych dalej jako PORANEK, które będą doręczane do godz. 9:00 następnego dnia po dniu nadania i POŁUDNIE dostarczane do godz. 12:00 następnego dnia po dniu nadania. Może zaistnieć konieczność odbioru lub/i dostawy części przesyłek np. w okresie przeprowadzania egzaminów maturalnych do godz.21:00 i w dni ustawowo wolne od pracy. Dla każdej przesyłki w ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarcza niewypełnione lub wstępnie wypełnione nalepki adresowe - listy przewozowe z odpowiednią dla kontroli i rozliczeń ilością kopii. Każdy list przewozowy powinien posiadać unikatowy numer umożliwiający śledzenie przesyłek i ich identyfikację. W przypadku uzyskania przez Zamawiającego informacji o występowaniu zakłóceń w realizacji zamówienia, Wykonawca - na żądanie Zamawiającego powinien niezwłocznie udzielić odpowiedzi na jakim etapie doręczania znajduje się przesyłka i podjąć stosowne do sytuacji działania. Kurier Wykonawcy po wypełnieniu nalepki adresowej - dowodu nadania przesyłki, potwierdza jej odbiór, pozostawiając kopię nalepki Zamawiającemu. W przypadkach odbioru i doręczania przesyłek zawierających poufne materiały egzaminacyjne pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zachowania tajemnicy korespondencji i ochrony zawartości przesyłek przed nieuprawnionym ujawnieniem. Dla umożliwienia identyfikacji pracowników Wykonawcy wymagane jest posiadanie przez kurierów widocznych identyfikatorów firmowych ze zdjęciem oraz legitymacji służbowych. Przesyłki poufne należy przekazywać osobom posiadającym upoważnienie do ich odbioru. Zamawiający przekaże Wykonawcy szczegółowy harmonogram planowanych akcji (miejsc nadawania przesyłek) z odpowiednim wyprzedzeniem na ok. 7 dni przed akcją, wraz z bazą adresową danych w postaci elektronicznego zapisu, do przygotowania nalepek adresowych na przesyłki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oke.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach