Przetargi.pl
Budowa trzech szlabanów automatycznych oraz słupka do montażu urządzeń kontroli dostępu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie parkingów Centrum Kongresowego ICE Kraków przy ul. Marii Konopnickiej 17 w Krakowie

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Adres: 30-311 Kraków, Wygrana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  Wygrana 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biurofestiwalowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trzech szlabanów automatycznych oraz słupka do montażu urządzeń kontroli dostępu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie parkingów Centrum Kongresowego ICE Kraków przy ul. Marii Konopnickiej 17 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech szlabanów automatycznych oraz słupka do montażu urządzeń kontroli dostępu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejących parkingów przy Centrum Kongresowym ICE Kraków. Roboty obejmują również prace ziemne związane z wykonaniem fundamentów pod szlabany i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego sprzed montażu. Teren objęty inwestycją obejmuje działki numer 92/1, 93/1, 203/3 obr. ewid. 0011, działkę o numerze 514/9 - obr. ewid. 0010; działkę o numerze ewid.498/7- obr. ewid. 0012, jedn. ewid. 126104_9 Podgórze w Krakowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Specyfikacja techniczna szlabanów stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Projekt budowlany stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Decyzja nr 2154/6740.1/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 2. Dokumenty, które umożliwią Zamawiającemu ocenę czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w tym dokumenty określające w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. (dotyczy sytuacji gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach