Przetargi.pl
Budowa szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Łosie w 2011 r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-312 Ropa, Łosie 39
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3534719 , fax. 18 3534719
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie
  Łosie 39
  38-312 Ropa, woj. małopolskie
  tel. 18 3534719, fax. 18 3534719
  REGON: 35054572500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.losie.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe, państwowa jednostka nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Łosie w 2011 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielono na 3 części: Część) I zamówienia: 1. Szlak zrywkowy nr L 07 1 11 - Leśnictwo Stawisza 2. Szlak zrywkowy nr L07 2 11- Leśnictwo Stawisza Część II zamówienia: 1. Szlak zrywkowy nr L04111 - Leśnictwo Hańczowa 2. Szlak zrywkowy nr L04211 - Leśnictwo Hańczowa 3. Remont szlaku i składu drewna - Leśnictwo Szymbark Część III zamówienia: 1. Szlak zrywkowy nr L 02 1 11 - Leśnictwo Ropa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772310008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości Dla Części I zamówienia: 500 zł Dla Części II zamówienia: 500 zł Dla Części III zamówienia: 500 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.losie.krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach