Przetargi.pl
Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Adres: 31-513 Kraków, ul. Olszańska 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 4249650 , fax. 012 4249652
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  ul. Olszańska 7 7
  31-513 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 4249650, fax. 012 4249652
  REGON: 35121004000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na rzecz Krakowskiego Biura Festiwalowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Szczegółowy wykaz aktualnie istniejących numerów telefonów z wyspecyfikowaniem lokalizacji, nazwy operatora, rodzaju i terminu obowiązywania umów określa załącznik nr 9 do SIWZ. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 64200000-8 Usługi telekomunikacyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biurofestiwalowe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach