Przetargi.pl
BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU na terenie ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o. w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110c – Etap I

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97 , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2021-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, fax. 68 322-91-11
  REGON: 36908843400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU na terenie ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o. o. w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110c – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pierwszy etap jest przedmiotem niniejszego zamówienia, ma na celu objęcie monitoringiem części terenu bazy ZGK Sp. z o. o. przy ul. Zjednoczenia 110, tj. budynku 110c oraz miejsca składowania odpadów - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych („PSZOK”) wraz z drogą dojazdową do niego. Wykonany monitoring ma zapewnić możliwość kontroli miejsca magazynowania i składowania odpadów, spełniać wymogi określone w art. 25 ust.6a-6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach, (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16) oraz przyczynić się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa w monitorowanych obszarach, przeciwdziałania aktom wandalizmu i sabotażu w miejscach i obszarach monitorowanych. Przedmiot zamówienia realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, składa się z 2 części: projektowej oraz wykonania robót, w szczególności:I część obejmuje: a. wykonanie Dokumentacji Projektowej w oparciu o PF-U i przedłożenie Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu, celem zatwierdzenia; Zamawiający zastrzega, że PF-U zawiera jedynie propozycje oczekiwanych rozwiązań i dopuszcza się zmianę koncepcji PF-U, jeżeli zmiana będzie przedstawiać lepsze rozwiązanie dla Zamawiającego; przy czym zmianę koncepcji PF-U zatwierdza i akceptuje Zamawiający b. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego (na podstawie udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa), w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. II część obejmuje: a) kompleksowe wykonanie – zgodnie z PF-U oraz opracowaną Dokumentacją Projektową i uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia zamiaru wykonywania robót – monitoringu, przy czym monitoring miejsca składowania odpadów PSZOK ma spełniać wymogi określone w art. 25 ust.6a-6e ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach dodane art. 1 pkt 1 lit. d oraz lit. e ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16). b) po zakończeniu realizacji robót budowlanych opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej; c) złożenie w imieniu Zamawiającego (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy) do właściwego organu nadzoru budowlanego kompletnego (tj. zawierającego wszystkie wymagane prawem załączniki) wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej budowy/instalacji oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy o ile wymagać tego będą obowiązujące przepisy; d) uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego/zrealizowanej instalacji wydanej przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego oraz dla robót nie wymagających uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego/zrealizowanej instalacji uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32412000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach