Przetargi.pl
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Miasto Jastrzębie Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 47 85 133 , fax. 32 47 85 350
 • Data zamieszczenia: 2021-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jastrzębie Zdrój
  Al. Józefa Piłsudskiego 60
  44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 47 85 133, fax. 32 47 85 350
  REGON: 27625535800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z określeniem zakresu niezbędnych robót budowlanych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Skrzyżowanie w tym miejscu jest niebezpieczne i niefunkcjonalne, w związku z czym należy opracować i wykonać przebudowę układu dróg w tym rejonie oraz wykonać sygnalizację świetlną, ma to na celu poprawę przepustowości i bezpieczeństwa. Przewiduje się także w ramach zadania wykonanie podświetlenia przejść dla pieszych. Zasilanie w energię elektryczną wykonane będzie ze złącza pomiarowego, o które wystąpiło miasto do zakładu energetycznego. Zakres rzeczowy zadania określony jest szczegółowo w Programie Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. 2) Zadanie będzie wykonywane w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na dwa etapy: • etap I zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU oraz powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa • etap II zadania po zatwierdzeniu Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, polegać będzie na realizacji zakresu robót określonego w w/w dokumentacji oraz z zasadami wiedzy technicznej Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do włączenia sygnalizacji do systemu zdalnej kontroli i monitoringu sygnalizacji ZIR24, który jest eksploatowany przez tutejszy Urząd.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach