Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w Pęgowie

Obornicki Ośrodek Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 55-120 Oborniki Śląskie, Dworcowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3101251 , fax. 71 3101251
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Obornicki Ośrodek Kultury
  Dworcowa 26
  55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3101251, fax. 71 3101251
  REGON: 93228498700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kultura-oborniki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Pęgowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. LOKALIZACJA I STAN INSTNIEJĄCY TERENU INWESTYCJI: 1. Lokalizacja inwestycji: - działka nr geodezyjny: 27/42 AM-1, obręb Pęgów, - adres: ul. Poprzeczna, Pęgów 2. Istniejący stan zagospodarowania działki: Działka o numerze ewidencyjnym 27/42 AM-1 obręb Pęgów, zlokalizowana przy ul. A. Mickiewicza i ul. Poprzecznej. Obecnie na działce będącej przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się budynek remizy OSP oraz plac zabaw z nawierzchnią piaskowo-trawiastą, który ze względu na zbyt małą odległość od projektowanych miejsc parkingowych zostanie przeniesiony przez Inwestora w miejsce nie kolidujące z projektowaną inwestycją. Działka jest uzbrojona w sieć wodociągową i przyłącza energetyczne. II. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU INWESTYCJI: 1. Forma obiektu: Projekt zakłada budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Pęgów wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrzną instalacją: elektroenergetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości. W zakres prac włączone zostały prace mające na celu stworzenie ciągów pieszych, wyznaczenie dziesięciu miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych, wykonanie trawników oraz zieleni niskiej. III. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: A. Roboty przygotowawcze: - rozebranie części ścian fundamentowych i elementów konstrukcji betonowych zbrojeniowych, - wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji. B. Roboty fundamentowe: - wykonanie podkładów betonowych, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ław i ścian fundamentowych, - wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych XPS gr. 12 cm. C. Roboty ogólnobudowlane: - wykonanie ścian gr. 25 cm z pustaków ceramicznych, - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, - wykonanie ścianek działowych o gr. 12 cm z pustaków ceramicznych, - wykonanie wieloprzewodowych kominów wolnostojących z cegieł, - wykonanie słupów z cegły klinkierowej szer. 1 cegły oraz słupów z cegły klinkierowej szer. 1,5 cegł., - dostawa i montaż konstrukcji dachu w postaci prefabrykowanych dźwigarów kratownicowych z drewna c24. Konstrukcja o nachyleniu 20 stopni, średni rozstaw osiowy dźwigarów 1,0 m, - montaż foli paroizolacyjnej pod połacią dachową, - ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej, - pokrycie dachów blachą dachówkopodobną, - wykonanie włazu dachowego z drabinką, - montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej, - montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej, - wykonanie deskowania na pasach wolnych dźwigarów, - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 25 cm, - montaż daszka stalowego kominowego, - montaż drzwi z PCV wraz z obróbką obsadzenia, - montaż drzwi wewnętrznych stalowych o odporności ogniowej El60, - montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2, - montaż parapetów wewnętrznych kamiennych, - zakup wraz z montażem ścianek systemowych gr. 13 mm - laminat systemowy kabin sanitarnych z drzwiami, - wykonanie izolacji przeciwwodnych z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - dwie warstwy, - wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylrnowej szerokiej - poziome posadowienie, - wykonanie posadzek betonowych zatartych na ostro o gr. 25 mm, - wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm, - wyłożenie posadzek płytkami ceramicznymi oraz wykonanie posadzki z płytek gresowych, mrozoodpornych na schodach zewnętrznych, - wykonanie tynków zwykłych kat. III, - wykonanie tynków (gładzi) jednowarstwowych wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej pionowej - wykonanie na zimno z folii w płynie - trzy warstwy, - licowanie ścian o pow. do 5m2 płytkami glazurowanymi, - wykonanie sufitów podwieszanych modułowych z płyt min. 600x600mm, - roboty malarskie, - ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, - licowanie płytami elewacyjnymi imitującymi kamień, - licowanie klinkierowanymi płytkami elewacyjnymi w strefie cokołowej, - wykonanie elewacji z desek układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach. D. Zagospodarowanie terenu i elementy zewnętrzne: - ułożenie geowłókniny, - wykonanie opaski ze żwiru o grubości 8 cm, - wykonanie betonowych podjazdów o grubości 15 cm, - montaż dostarczonych prefabrykantów zbrojeniarskich w elementach budynku - płyty pojedynczo zbrojone siatka d=6 o oczkach 15x15 cm, mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV, - wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. III-IV, - wykonanie obrzeż betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej "STAROBRUK" o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - dostawa i montaż balustrady systemowej ze stali nierdzewnej wzdłuż pochylni dostosowanej do osób niepełnosprawnych, - wykonanie wycieraczek zewnętrznych czyszczących z wkładami szczotkowymi o wymiarach 0,7x1,0 m, - wykonanie ogrodzenia z siatki o wys. 1,5 m na słupach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z montażem furtki, - dostawa i montaż furtki stalowej szer. 1,0 m, wysokość 1,5 m, zamek patentowy, - rozścielenie zieleni urządzonej ręcznie przy pomocy transportu taczkami na terenie płaskim, - ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm, - wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem. E. Roboty instalacyjne: Wodno - kanalizacyjne, klimatyzacja: - montaż pompy ciepła powietrze-powietrze do ciepłej wody użytkowej, - montaż naczynia wzbiorczego przeponowego dla układu, - montaż agregatu zewnętrznego, - montaż klimatyzatora ściennego, - montaż sterownika, - montaż trójnika systemowego, - dostawa urządzeń klimatyzacyjnych i akcesoriów, - montaż rurociągów w instalacjach chłodniczych miedzianych w otulinie na ścianach budynku, - wykonanie próby szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu, - montaż kanalizacji sanitarnej wewnętrznej z rur i kształtek z tworzyw sztucznych HT/PCV i PCV-U, - przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym, - montaż grzejnika elektrycznego Q=500W; H/L = 500/500 mm, - wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 315 mm, - wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU gr. 20 mm mocowaną na szpilki zgrzewana, średnica kanałów do 200 mm, - płukanie instalacji wodociągowej w budynku, - montaż filtrów osadnikowych siatkowych o śr. nom 20 mm i 40 mm, - zlecenie badania wody przez sanepid, - wykonanie rurociągów stalowych ocynkowanych o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku, - izolacja rurociągów śr. 25 mm, 32 mm, 63 mm otulinami ze spien. PE- jednowarstwowymi gr. 9 mm (E), - wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, - dostarczenie i montaż tablic informacyjnych ppoż., - wykonanie wypustów ściekowych podłogowych z kratką ze stali nierdzewnej 150x150 mm, - doprowadzenie i podłączenie instalacji elektrycznej do wentylatora, sprawdzenie, regulacja i rozruch wentylacji, badania i pomiary, - wykonanie instalacji przeciwdźwiękowych szachtów wełną np. płyta z wełny skalnej PAROC InVent 80 G9, - wykonanie izolacji akustycznej z wełny sufitów pomieszczeń z centralami wentylacyjnymi np. płytą z wełny skalnej, - montaż szafek kuchennych: zlewozmywakowe, - montaż syfonów zlewozmywakowych podwójnych, - montaż regulatora tyrystyrowego aparatu nawiewnego wraz z okablowaniem i połączeniem, - biały montaż według projektu. Elektryczne: - roboty w zakresie okablowania budynku oraz instalacji elektrycznych w zakresie dostosowania do nowych urządzeń grzewczych, - wykonanie instalacji elektrycznych dla urządzeń grzewczych, - wykonanie podstawy pod jednostki zewnętrzne - płyta betonowa - ręczne układnie betonu, - ułożenie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - rura DVK50, - ułożenie kabli wielożyłowych o masie do 1.0kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych, - ręczne ułożenie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych, - obróbka na sucho kabli na napięcie od 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, - przeniesienie kamery monitoringu wizyjnego na nową ścianę frontową, - wykonanie skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża, - montaż puszek instalacyjnych podtynkowych o śr. do 80 mm o 3 wlotach, - wykonanie i montaż gniazdek instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowym 2-biegunowe, - montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego - przyciski wyzwalające, - wykonanie połączeń przewodów kablowych w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławienia przewodów, przekrój żyły do 2,5 m2, 4 odgałęzienia, - wykonanie oprawy oświetlenia awaryjnego LED, - wykonanie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED, - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 1,0 m, - łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie, - montaż głównej szyny wyrównawczej GSU, - sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, - sprawdzenie i pomiar 1-fazoweogo obwodu elektrycznego niskiego napięcia, - wykonanie badania i pomiar instalacji piorunochronnej, - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, - wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia. IV. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Na wykonawcy ciążyć będą obowiązki: a) zapewnienia nadzorów: kierownika budowy i kierowników robót, b) uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu i/lub zaświadczeń o braku sprzeciwu ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych dokumentów wymaganych do odbioru inwestycji zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane, c) przygotowania dokumentacji powykonawczej inwestycji wraz z inwentaryzacją geodezyjną, wymaganymi atestami i deklaracjami zgodności oraz z przeszkoleniem pracowników. 2. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) żąda by kierownicy robót byli zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 3. Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do skalkulowania ceny ryczałtowej oferty. 4. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. 5. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 6. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 7. Koszty obsługi geodezyjnej inwestycji leżą po stronie Wykonawcy. 8. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy. 9. Zadanie współfinansowane jest w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznana pomoc zostanie przeznaczona na operacje typu: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na operacje typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na operacje typu "Ochrona zabytków budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego programem. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający informuje, że środki przewidziane na realizację zadania w roku 2019 wynoszą 200 000 zł brutto. Pozostała kwota zostanie wypłacone wykonawcy po realizacji zamówienia w roku 2020. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nie przyznania środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 25 000.00 ZŁ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: a) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizowali roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne podobne do będących przedmiotem zamówienia, związane z budową co najmniej jednego obiektu o podobnej powierzchni - nie mniejszej niż 400 metrów kwadratowych, dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, b) dysponuje co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia robót będących przedmiotem zamówienia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, oraz informacji zawartych w załączniku "Wykaz robót budowlanych" popartych odpowiednimi poświadczeniami, np. referencjami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną. 3. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wymaganego wadium. 5. Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. Dokument składany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do uzupełnienia oferty drogą elektroniczną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach