Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla Sołectwa Bogusławki.

Gmina Chełmża ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, Wodna 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 675 60 75 do 78
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmża
  Wodna 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 675 60 75 do 78
  REGON: 871118709
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla Sołectwa Bogusławki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Nawrze dla Sołectwa Bogusławki” (na działce oznaczonej geodezyjnym numerem 108/3) zaplanowanego do sfinansowania z wykorzystaniem środków na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wybudować parterowy budynek świetlicy w technologii tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym krytym blachodachówką wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje m. in.: 1) roboty konstrukcyjno – budowlane polegające na: a) wykonaniu ław fundamentowych żelbetowych i ścian fundamentowych z bloczków betonowych, b) wykonaniu ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków z betonu komórkowego, c) wykonaniu belek, nadproży, wieńców i rdzeni, d) wykonaniu dachu o konstrukcji drewnianej, krytej blachówką, e) montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej, f) wykonaniu posadzek z płytek gresowych, g) montażu stolarki okiennej i drzwiowej, h) wykonaniu nawierzchni utwardzonej pod zadaszeniem, i) wykonanie drogi manewrowej, chodników i parkingu; 2) roboty sanitarne polegające na: a) wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zbiornika bezodpływowego, b) wykonaniu przyłącza wodociągowego, c) wykonaniu instalacji wodociągowej, d) wykonaniu kanalizacyjnej sanitarnej i technologicznej; 3) roboty elektryczne polegające na: a) wykonaniu przyłącza kablowego niskiego napięcia (NN) zalicznikowego, b) wykonaniu rozdzielnicy i wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), c) wykonaniu instalacji ogrzewania elektrycznego i gniazd wtyczkowych, d) wykonaniu instalacji oświetleniowej, e) wykonaniu instalacji przywoławczej, f) wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), g) wykonaniu instalacji telewizyjnego systemu dozorowego (CCTV), h) wykonaniu instalacji piorunochronnej. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia zwaną również „SWZ”, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz z: 1) dokumentacją projektową uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez wszystkich użytkowników w tym dla osoby niepełnosprawnej, sporządzoną przez Pana Jana Milewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KSM Jan Milewski z siedzibą w Toruniu, przy ul. Śliwowej 10, 87-100 Toruń. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej obejmuje cały zakres robót niezbędny do wybudowania i oddania obiektu do użytkowania. 2) decyzją zatwierdzają projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Toruńskiego o nr AB.6740.2.52.2021.EK z dnia 23 czerwca 2021 r. 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR). 4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje: 1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmująca cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze; 2) dokumentację techniczno – rozruchową z instrukcjami BHP – zgodnie z obowiązującymi przepisami, która przeznaczona będzie dla użytkownika; 3) przeprowadzenie regulacji i rozruchu wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkownika w zakresie użytkowania oraz przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji wbudowanych urządzeń; 4) wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej, w tym natężenia oświetlenia; 5) wykonanie badania wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym; 6) wykonanie prób ciśnieniowych instalacji c.o.; 7) sprawdzenie skuteczności wentylacji i wykonanie badań kominiarskich; 8) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniejsze zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorys powykonawczy; 9) inne prace związane z procesem budowy; 10) wykonanie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej oraz ciągłości obwodów odgromowych; 11) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót; 12) dokumentację niezbędną do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, wynikającą z art. 57 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.); 13) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednego zamówienia (umowy) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto polegającej na budowie, lub/i rozbudowie, lub/i przebudowie obiektu kubaturowego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia musi wykazać jeden z wykonawców składających ofertę wspólną (np. jeden z członków konsorcjum). Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie w walutach obcych, Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach