Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatu Pyrzyckiego

NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Lubicka 16
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Lubicka 16
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 871079932
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nordpartner.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia pojazdów Powiatu Pyrzyckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej:A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.CZĘŚĆ II zamówienia – ubezpieczenia pojazdów:A. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;B. ubezpieczenie autocasco;C. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;D. ubezpieczenie assistance.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy Pzp oraz Rozdziału XI SWZ;1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Pełnomocnika Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:2.1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile wynika to z odrębnych przepisów) - posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia.Wykonawca ma obowiązek posiadania stosownych zezwoleń przez cały okres trwania umowy oraz ich okazywania Zamawiającemu na każde jego wezwanie. W przypadku, gdyby którekolwiek z dotychczasowych zezwoleń wygasło lub zostało cofnięte w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nowe zezwolenie w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach