Przetargi.pl
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku

Gmina Lidzbark ogłasza przetarg

 • Adres: 13-230 Lidzbark, Sądowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 236 961 505 , fax. 236 962 107
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lidzbark
  Sądowa 21
  13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 961 505, fax. 236 962 107
  REGON: 13037794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.lidzbark.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace w ramach zadania „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku”, które obejmują: - wykonanie zbiornika retencyjnego powierzchniowego, stalowego o pojemności V = 150 m3, - wykonanie budynku stacji podnoszenia ciśnienia z płyt warstwowych, w którym umiejscowiona będzie instalacja technologiczna wraz ze sterowaniem i automatyką, - wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i energetycznych, - wykonanie zagospodarowania terenu, - wykonanie ogrodzenia terenu, - wykonanie oświetlenia terenu. Zadaniem projektowanej stacji podnoszenia ciśnienia będzie zwiększenie retencji wody w sieci wodociągowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Lidzbarku oraz ustabilizowanie ciśnienia w sieci. Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2. Projektowaną stację podnoszenia ciśnienia zlokalizowano w Lidzbarku przy ul. 3-ciego Maja na następujących działkach: 429/3 i 432/5 obręb nr 0002 jedn. ewidencyjna: 2803034_4 Gmina Lidzbark, natomiast projektowane przyłącza wodociągowe do stacji podnoszenia ciśnienia oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na w/w działkach oraz na działce nr 1104 obręb nr 0002 jedn. ewidencyjna: 2803034_4 Gmina Lidzbark 3. Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych elementów zagospodarowania terenu: - obiekt – powierzchnia: • powierzchnia całkowita obszaru inwestycji , tereny zielone ok. 65 % - ok. 503,5 m 2 • powierzchnia – budynek stacji podnoszenia ciśnienia – 18,0 m 2 • powierzchnia – zbiornik retencyjny – ok. 18,0 m 2 • powierzchnie utwardzone z kostki betonowej: place wewnętrzne, opaski i chodniki – ok. 140 m 2 - obiekt – kubatura: • budynek stacji podnoszenia ciśnienia – 53,40 m3 • zbiornik retencyjny – 150,00 m3 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku” został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa i przedmiar robót. 5. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w opisie przedmiotu zamówienia są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca jest zobowiązany zastosować materiały lub urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych niż opisane w projekcie, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. 6. Jeżeli w załącznikach do niniejszej SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232430-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach