Przetargi.pl
Budowa Stacji Kontroli Pojazdów oraz myjni samochodowej w formule zaprojektuj i wybuduj

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 421 664 , fax. 627 422 968
 • Data zamieszczenia: 2019-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 5
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 627 421 664, fax. 627 422 968
  REGON: 25042318400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkpleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Stacji Kontroli Pojazdów oraz myjni samochodowej w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie obiektów: Część A: Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa „W sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów” Dz.U. z 2006, nr 40, poz. 275 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju „Zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach” Dz.U. z 2015, poz. 1076) wraz z pełnym wyposażeniem oraz poczekalnią dla klientów, Część B: myjni samochodowej 4 stanowiskowej, przy czym jedno stanowisko przystosowane do mycia pojazdów TIR, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji (załączniki do SIWZ). 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień, b) Wykonanie projektu wykonawczego, w tym również STWiORB i kosztorysów, c) Zapewnienie nadzoru archeologicznego i wcześniejsze uzyskanie odrębnego pozwolenia konserwatorskiego, d) Uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, e) Obsługa geodezyjna, f) Wykonanie prac podstawowych uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, g) Inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji placu budowy), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa, h) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, i) Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu uzgodnionej z Zamawiającym, j) Sporządzenie do celów archiwalnych dokumentacji powykonawczej k) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu l) Dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenie zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji. 3. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w występowaniu w czynnościach administracyjnych. 4. Zamawiający informuje, iż udostępni wykonawcy miejsce pod ustawienie kontenerów zaplecza budowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót. Wykonawca zainstaluje w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru liczniki poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużyte media odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego. 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dokonywanie w tym okresie własnym staraniem i na swój koszt przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu oraz gwarancje na urządzenia i elementy wyposażenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, lecz nie mniej niż 24-miesiące liczony od daty odbioru całości zamówienia, oraz dokonywanie własnym staraniem i na koszt wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i konserwacji wynikających z instrukcji zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji (szczegółowo opisane we wzorze umowy), zapewniając ciągłość ich funkcji, co należy skalkulować w cenie ryczałtowej oferty. 6. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji załączonej do SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu stanowiącego załącznik do SIWZ, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 7. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i wykona roboty budowlane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający wymaga: - zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym przez Wykonawcę (w szczególności toaletę – weryfikacja w dniu następnym po przekazaniu placu budowy), - prowadzenia robót bez zakłócania kontaktów międzyludzkich, - przedstawienia Zamawiającemu informacji, gdzie zostaną zgromadzone materiały jak i sprzęt oraz sposobu zabezpieczenia mienia (w dniu podpisania umowy), - utrzymania terenu wokół robót, który nie spowoduje utrudnień dla mieszkańców, - zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie robót – weryfikacja przez służby BHP Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, - wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, - wszystkie osoby będące na placu budowy muszą posiadać kamizelki odblaskowe z informacją o Wykonawcy (m.in. nazwa firmy), - użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ze zm. o wyrobach budowlanych, - wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w STWiORB, - zapewnienia terenu robót dla osób postronnych jak i dla pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, Uwaga! Ilekroć w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarze robót lub kosztorysach „ślepych” wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że wbudowane materiały, urządzenia itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w w/w dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. - Za roboty objęte kosztorysami ślepymi - ofertowymi, a niewykonane przez Wykonawcę nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. 9. Etapy realizacji przedmiotu zamówienia: Etap I - projektowanie Postępowanie składa się z dwóch części. W związku z tym przed przystąpieniem do prac projektowych (o ile będzie dwóch wykonawców) odbędzie się w siedzibie Zamawiającego spotkanie projektantów. Wykonawca wykona następujące ilości dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) projekt budowlany wielobranżowy – 6 egz. b) projekt wykonawczy wielobranżowy – 6 egz. c) Kosztorysy, przedmiar robót – 3 egz. d) STWiORB – 6 egz. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt budowlany do akceptacji. Na etapie projektowania Wykonawca będzie konsultował i uzgadniał z Zamawiającym przyjęte materiały, urządzenia i rozwiązania techniczne. Całość wymienionej wyżej dokumentacji Wykonawca przekaże na nośnikach elektronicznych – 2 komplety. Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów należy uzyskać zgody odpowiednich instytucji. Projekt musi uzyskać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację kosztorysową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie użytkowo – funkcjonalnym (Dz.U. z 2004, nr 130, poz. 1389). Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.). Etap II – roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, PFU i niniejszą SIWZ. Wykonawca na własny koszt przygotuje plac budowy i zabezpieczy go oraz oznakuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca wykona i dostarczy przed zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą w ilości 2 sztuk oraz w formie elektronicznej. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót objętych zamówieniem, z którego powinny wynikać: kolejność realizacji robót, czas realizacji i terminy wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu oraz koszty realizacji. Wykonawca przedłoży harmonogram razem z dokumentacją projektową. 10. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego na terenie realizacji inwestycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) - dotyczy wyłącznie części A. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) - dotyczy wyłącznie części B. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o podwykonawcach, oświadczenie Wykonawcy dotyczące powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, pełnomocnictwa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach