Przetargi.pl
Wymiana obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych w budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 254 256 , fax. 627 253 423
 • Data zamieszczenia: 2019-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
  ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 254 256, fax. 627 253 423
  REGON: 25085475400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-krotoszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych w budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Celem niniejszego zamówienia jest wymiana obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych w budynku Nr 2 Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: wymianę obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych. Remont ma na celu przywrócenie budynkowi szczelności i zapobieżenie degradacji elementów dachu. Istniejący budynek stanowi dawny obiekt sztabu wojskowego wchodzącego w skład koszar. Budynek jest siedzibą władz Powiatu Krotoszyńskiego. Budynek pokryty jest dachówką ceramiczną zakładkową w naturalnym kolorze cegły. Pokrycie jest e dobrym stanie technicznym. Wszystkie obróbki blacharskie obłożone są blachą cynkową i znajdują się w złym stanie technicznym wymagającym remontu.Obiekt wpisany jest do zabytkowego układu urbanistycznego miasta Krotoszyna pod nr 692/WLKP/A decyzją nr WD-4151-30/56/50R/2007/2008 z dnia 14.08.2008 r. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” , co oznacza, że dopuszcza się rozwiązania nie gorsze niż opisane, spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne, eksploatacyjne, jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, funkcjonalnych, eksploatacyjnych i jakościowych, nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji.Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Jednym z kryteriów oceny ofert jest okres na jaki Wykonawca wydłuży gwarancję. Dokładny okres gwarancji określony zostanie po wyborze oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert tj. ceny, oraz wydłużenia gwarancji. 4. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów i urządzeń pierwszej jakości o najnowszych rozwiązaniach technologicznych gwarantujących odpowiednią jakość wykonania zamówienia. 5.Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, karty gwarancyjne, i inne dokumenty świadczące o prawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia). 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót, wytycznymi określonymi w zapytaniu, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. 8. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy i PN EN oraz o innych parametrach niż określone w dokumentacji kosztorysowej. 9. Wykonawca na potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem jest zobowiązany do używania środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin oraz prowadzenia prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania farb i lakierów ekologicznych o małej zawartości NMLZO (niemetanowe lotne związki organiczne). 10. W związku z przeprowadzaniem robót na obiekcie użyteczności publicznej, należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami. Wykonawca winien zapewnić szczególne bezpieczeństwo interesantom i pracownikom Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 11. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć: podpisany egzemplarz kosztorysu ofertowego uwzględniający zakres prac zgodny z dokumentacją projektową, na ogólną wartość jak w złożonej ofercie. 12.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego dowodu zawarcia orz opłacenia umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności w tym związanego z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia. 13. Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej obiektu po uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz kosztorysowa stanowiąca załącznik do niemniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 76480000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku określonego powyżej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wypełniony formularz ofertowy, b) oświadczenie o podjęciu środków naprawczych – złożyć tylko jeżeli dotyczy, c) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy, na którego zasoby się powołuje – złożyć tylko jeżeli dotyczy, d) pełnomocnictwo,jeżeli dotyczy, e) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną