Przetargi.pl
BUDOWA SLIPU Z DROGĄ DOJAZDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANY

Gmina Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 492 418 , fax. 896 494 882
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iława
  ul. Gen. Władysława Andersa -
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 492 418, fax. 896 494 882
  REGON: 53276000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA SLIPU Z DROGĄ DOJAZDOWĄ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANY
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa slipu, składającego się z jednego prostego odcinka zbudowanego z pochylni żelbetowej i płyty poziomej żelbetowej o długości 11,70 m i szerokości 500 cm wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do slipu. Będzie on służył do wodowania i wyciągania na ląd jednostek pływających na podwoziu jezdnym (przemieszczających się prostoliniowo na kołach). Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 300/3 i 343 w miejscowości Siemiany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. 2. Kod CPV – 45 223500-1 –konstrukcja z betonu zbrojonego, 45262311- 4 – betonowanie konstrukcji , 45223210-1- roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali, 45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg. 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca, w którym roboty będą wykonane. 6. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego produkty lub usługi Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych ww. dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: a) konstrukcji i gabarytów (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne), b) charakteru użytkowego ( tożsamość funkcji), c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d) parametrów technicznych (wytrzymałości trwałości dane techniczne, konstrukcje), e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, f) standardów emisyjnych, g) izolacyjności cieplnej. 7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiału, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wymagania określone w art. 30 ust 8 ustawy zostały określone w STWIOR . W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w/w dokumentach. 9. Na etapie składania ofert Zamawiający nie żąda przedłożenia kosztorysu ofertowego przez wykonawcę. 10. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących prace fizyczne (robotnicy budowlani), prace operatorów sprzętu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku Nr 8 do SIWZ - wzór umowy. 11. Zadanie objęte niniejszym przetargiem jest ostatnim elementem zakresu objętego Decyzją pozwolenia na budowę ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Jeziorak.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262311-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach