Przetargi.pl
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie placówek edukacyjnych

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957355576 , fax. +48957355612
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  Sikorskiego 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957355576, fax. +48957355612
  REGON: 210966680
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa siłowni zewnętrznych na terenie placówek edukacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznych na terenie pięciu, wskazanych poniżej, placówek edukacyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z montażem tablic informacyjnych zawierających logo Budżetu Obywatelskiego. Zamówienie obejmuje pięć zamówień częściowych nr 1- nr 5. Zamówienie częściowe nr 1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Zamenhofa 2a. Zamówienie częściowe nr 2. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14. Zamówienie częściowe nr 3. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20. Zamówienie częściowe nr 4. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4e. Zamówienie częściowe nr 5. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres prac określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót , dokumentacje projektowe i Tabele Elementów Rozliczeniowych, odrębne dla każdego zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : a) dla Zadań nr 1, nr 2, nr 3 i nr 5 - po 800 zł (słownie: osiemset złoty) każde zadanie b) dla Zadania nr 4 - 600 zł (słownie: sześćset złoty) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 oraz w Załączniku Nr 3 w do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych); 3) Pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego (załączyć w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów); 5) Dowód wniesienia wadium - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna - oryginał dokumentu dołączyć w oddzielnej kopercie,a jego kopię załączyć do oferty; 6) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 6 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach