Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa worków foliowych do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Zjednoczenia
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
 • Data zamieszczenia: 2019-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zjednoczenia 110 C
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 62 322 91 97, , fax. 68 322-91-11
  REGON: 369088434
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa worków foliowych do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze, transportem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy worków foliowych w następujących szacunkowych ilościach: 1) worek foliowy o pojemności 90 litrów, kolor brązowy, z nadrukiem, ilość 450 000 sztuk, kod RAL 8028, 2) worek foliowy o pojemności 110 litrów, kolor zieleń trawiasta, z nadrukiem, ilość 2 000 sztuk, kod RAL 6032, 3) worek na odpady z tworzyw sztucznych o pojemności 110 litrów, kolor żółty półprzeźroczysty, z nadrukiem, ilość 400 000 sztuk, kod RAL 1018, 4) worek na odpady ze szkła o pojemności 70 litrów, kolor zielony półprzeźroczysty, z nadrukiem, ilość 150 000 sztuk, kod RAL 9015, 5) worek na papier o pojemności 110 litrów, w kolorze niebieskim półprzeźroczystym, z nadrukiem, ilość 200 000 sztuk, kod RAL 5012, 6) worek na odpady o pojemności 110 litrów, kolor jasna zieleń półprzeźroczysty, bez nadruku, ilość 15 000 sztuk, kod RAL 6019, 7) worek na odpady medyczne o pojemności 30 litrów, bez nadruku: a. w kolorze „czerwień strażacka”, kod RAL 3020, ilość 2 300 sztuk, b. w kolorze „czarnym”, kod RAL 9005, ilość 2 300 sztuk. Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę do siedziby ZGK Spółka z o.o. transportem i na koszt Wykonawcy worków foliowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu atestu higienicznego dotyczącego materiału z jakiego wykonany będzie przedmiot zamówienia (polietylen, LDPE, HDPE). Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników badań na sumę stężeń ołowiu, kadmu, rtęci i chromu (VI) zgodnych z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94//62/EC z dnia 20.12.1994r. Ustawy z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.01.2015r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą przedstawić wzory wszystkich worków wykazanych w specyfikacji wraz z nadanym kolejnym numerem worka wg specyfikacji (KOD RAL) wraz z ofertą. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne” z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów przedmiotu zamówienia opisanych w specyfikacji. Użyte w SIWZ odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne” z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów przedmiotu zamówienia opisanych w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19640000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł. Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, Dz. U. z 2017r., poz. 1508 i Dz. U. z 2015r 1240 z późn. zm.); 2) wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 21.01.2019r. do godz. 10:00 (musi być na rachunku Zamawiającego) Szczegółowe informacje w sprawie wadium znajdują się w SIWZ pkt. 14.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia, które składa każdy Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu (aktualne na dzień składania oferty): 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania oferty. 3) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, aktualne na dzień składania oferty. 4) Próbki produktów, które są przedmiotem zamówienia, których autentyczność musi być poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, tj. należy przedstawić – wzory gotowych worków bez logo, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy OPZ, będące dokumentem potwierdzającym spełnianie określonych wymagań, a także warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1.2) niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Oświadczenie, które składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r., poz. 798 tj.), z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiazania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach