Przetargi.pl
„Budowa siłowni zewnętrznej z zestawem street workout oraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, na działce nr 9/4, obręb ewidencyjny Pawłowice, przy zbiegu ulic Starodębowej i Przedwiośnia we Wrocławiu”.

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 50231 Wrocław, ul. Trzebnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3286611/12 , fax. 071 3286611/12
 • Data zamieszczenia: 2018-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
  ul. Trzebnicka 33
  50231 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3286611/12, fax. 071 3286611/12
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa siłowni zewnętrznej z zestawem street workout oraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, na działce nr 9/4, obręb ewidencyjny Pawłowice, przy zbiegu ulic Starodębowej i Przedwiośnia we Wrocławiu”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Przedmiotem zamówienia jest dodatkowe zagospodarowanie terenu rekreacji publicznej przy zbiegu ulic Starodębowej i Przedwiośnia we Wrocławiu, w postaci doposażenia istniejącego placu zabaw w urządzenia siłowni terenowej wraz z zestawem do ćwiczeń typu Street Workout. Przy urządzeniach rekreacyjnych należy wykonać nawierzchnię mineralną - żwirową (utwardzoną) lub amortyzującą nawierzchnię żwirową. Teren objęty inwestycją należy wyposażyć w obiekty małej architektury w postaci certyfikowanych urządzeń rekreacyjnych oraz towarzyszących. Celem inwestycji jest wzbogacenie oferty wypoczynku oraz rekreacji czynnej w przestrzeni publicznej dla mieszkańców osiedla Pawłowice. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej z zestawem street workout oraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu, na działce nr 9/4, obręb ewidencyjny Pawłowice, przy zbiegu ulic Starodębowej i Przedwiośnia we Wrocławiu”, które będzie realizowane w zakresie: Część I: a) dostawy i montażu obiektów małej architektury – urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących: - urządzenie fitness – biegacz + orbitrek, - urządzenie fitness – wyciąg + krzesełko, - urządzenie fitness – prasa nożna + wioślarz, - urządzenie fitness – rower + jeździec, - zestaw do ćwiczeń Street Workout z tablicą, - kosz na śmieci stalowy 75l, - stojak na rowery pałąkowy (4 poręcze/barierki), - tablica z regulaminem obiektu, b) wykonania pod urządzeniami siłowni terenowej nawierzchni mineralnej żwirowej – utwardzonej, c) wykonania pod zestawem Street Workout amortyzującej nawierzchni żwirowej, Część II: - odtworzenia trawników w obszarze i na styku wykonywanych robót budowlanych, głównie przy wykonaniu nawierzchni pod urządzeniami, Część III: wykonania i zamontowania tabliczek informacyjnych dla ścieżek biegowych i tras rowerowych wokół osiedla Pawłowice. 1 szt. tabliczki startowej na drewnianym pylonie i 12 tabliczek kierunkowo - dystansowych umieszczonych na drewnianych słupach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach