Przetargi.pl
Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Lubrza

Gmina Lubrza ogłasza przetarg

 • Adres: 66-218 Lubrza, Osiedle Szkolne
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 512 004 128, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubrza
  Osiedle Szkolne 13
  66-218 Lubrza, woj. lubuskie
  tel. 512 004 128, , fax. -
  REGON: 97077046800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubrza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Lubrza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni plenerowych, w tym: dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej (wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych związanych z montażem urządzeń tj. odpowiednim wyprofilowaniem, wyrównaniem terenu pod montowane urządzenia siłowni plenerowej) oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefie urządzeń – trawnika lub nawierzchni piaskowej. W dziesięciu miejscowościach gminy Lubrza: Bucze, Buczyna, Zagaje, Zagórze, Laski, Lubrza, Boryszyn, Staropole, Nowa Wioska, Mostki. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych. 5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 8.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia związanych z robotami budowlanymi. 9.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 10.Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy fizyczni realizujący przedmiot zamówienia, którzy wykonywać będą czynności montażem przedmiotu zamówienia opisanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). Zamawiający w związku z wymaganiami określonymi wyżej w okresie obowiązywania umowy przeprowadzi, w obecności Wykonawcy, wyrywkową kontrolę zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ czynności. Wzór protokołu kontroli stanowi załącznik nr 4 do umowy. Za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę zostanie naliczona kara umowna w wysokości 5 tysięcy złotych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zobowiązanie o współpracy (w przypadku powołania się na zasoby podmiotu trzeciego). 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo ich podpisywania nie wynika z innych dokumentów złożonych z ofertą. 3.Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach