Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Jelonkach, gm. Rychliki

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 14-411 Rychliki, -
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 248-81-55 , fax. 055 248-81-45
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  - -
  14-411 Rychliki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 248-81-55, fax. 055 248-81-45
  REGON: 54099500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Jelonkach, gm. Rychliki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej dla istniejącej i planowanej zabudowy jednorodzinnej w obrębie miejscowości Jelonki na odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 na wysokości hydroforni Jelonki. Zakres zadania obejmuje: • budowę sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90-110 mm PE z zasilaniem z istniejącego gminnego wodociągu Dn80 zlokalizowanego na dz. 146/7 obręb Jelonki • budowę przyłączy wodociągowych ze studniami wodomierzowymi oraz likwidację (zasklepienie) przyłącza wodociągowego przechodzącego pod drogą wojewódzką nr 527 i przełączeniem odbiorcy do nowo wybudowanej sieci Długości projektowanego wodociągu Ø110 mm PE - L = 497,5 m Ø90 mm PE – L = 101,5 m Długość przyłączy wodociągowych 5 szt. Ø40 – L = 38,5 m Wodociąg zaprojektowano w technologii bezwykopowej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego z rur dwuwarstwowych oraz wykopami otwartymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4; kosztorys.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach